Konsulter och utbildningar

Konsulter och utbildningar för socialtjänsten

Här hittar du vana och erfarna konsulter och utbildningsföretag som tillsammans har många års erfarenhet av att utbilda, leda kurser och workshops.

Vill du också synas mot socialtjänsten? 
Kontakta oss
Klicka här för kontaktuppgifter.

 • Familjelaboratoriet Family-Lab

         

  0704 - 82 66 14

  Text kommer inom kort.

 • Muinin Konsultation AB

  Utbildning  ☆  Professionell handledning  ☆  Utredning

  070-570 31 71

  Muinin Konsultation AB är specialiserade på familjehemsvård. Vi har särskilt fokus på kvalitet, samverkan och samarbete för en trygg och säker familjehemsvård.
  Gemensamt skapar vi rätt förutsättningar för att nå angivna mål.
  Vi tar emot uppdrag från kommun och privat verksamhet.

  Professionell handledning
  Handledningen vilar på en systemteoretisk grund, med olika metoder som reflekterande team, gestaltning och byte av roller. Metoderna stimulerar till en aktiv handledning där alla kommer till tals.
  Handledningen ger de handledda möjlighet att få tillgång till egna personliga resurser genom egna reflektioner i gruppen.
  Vid enskild handledningär det uppdragets svårigheter och de egna värderingarna ofta i fokus. Metoder som möjliggör reflekterande över individ, roll, mål och sammanhang används i handledningen som resulterar i en högre motivation och ytterligare professionell utveckling i uppdraget.

  Grundutbildning för jour – och familjehem
  Vi genomför grundutbildningen ”Ett hem att växa i” för jour- och familjehem på uppdrag från kommuner och privata verksamheter. Utbildningen kan hållas med sammankomster en gång per vecka under åtta veckor eller under fyra heldagar.

  Rekrytering och utredning av familjehem
  Vi åtar oss rekrytering och utredning av familjehem till specifikt barn, ungdom eller vuxen, men även som grundutredning inför matchning.
  Vid utredning används ”Västeråsmodellen” med metodstöd enligt nya BBIC.

  Stöd till familjehem
  Vi har lång erfarenhet av familjehemsvård och familjehemmets- och uppdragsgivarens villkor och arbetar ur ett systemteoretiskt perspektiv men vi tar även stöd i olika psykologiska teorier och KBT- tekniker och den forskning som finns tillgänglig inom familjehemsvården.
  Syftet med extra insatt råd och stöd till familjehem är att få en ömsesidig förståelse för det uppdrag som ska utföras och genom professionellt stöd till familjehemmen minskar vårdsammabrott vilket gynnar den placerade.

  För mer information: www.muinin.se

 • Vi SocialCare

  Med fokus på mentalisering och anknytning

  0708-14 77 90, -98

  Vi SocialCare riktar sig främst mot kommunernas socialtjänst. Vi SocialCare erbjuder kommunerna olika konsulttjänster såsom konsulentstödda familjehem och personalförstärkning inom barn- och familj. Vi SocialCare arbetar främst i Skåne men även i Småland, Kronoberg, Blekinge och Halland samt övriga Sverige

 • SecuraNova

  Säker användarvänlig dokumentation för familjevårdsverksamheter, socialtjänsten m fl 

  036-550 40 00

  VAD ÄR SECURANOVA?

  Säker användarvänlig dokumentation
  Vi erbjuder sedan 1996 dokumentations- och journalsystem för HVB-hem, öppenvård, särskilda boenden, familjevårdsverksamheter, stödboenden, särskilda boenden, assistansanordnare, hemtjänsten, socialtjänsten samt privat hälso- och sjukvård. Våra system kan användas för alla målgrupper.

  Säkerhet
  Vi hanterar känsliga personuppgifter på ett tillförlitligt och mycket säkert sätt genom att informationen krypteras, loggas och därigenom skyddas från obehöriga. Säkerheten är en av hörnstenarna i systemet och tillämpas i alla funktioner.

  Funktionellt
  SecuraNovas journalsystem stöder all brukardokumentation och arbete med evidensbaserade metoder. Det ger stöd för riskbedömning och matchning, kartläggning, insatsplanering, uppföljning och utvärdering men även värdefull information att använda i anbud i samband med upphandling av vårdtjänster. Ett 30 tal nyckelfärdiga och etablerade skattningsinstrument finns att tillgå i systemen.

  Vi stöder dokumentation enligt ASI, ADAD, BBIC, DOK och ESL. 
  Läs mer...

 • Team Familjehem Småland AB

  Rekryterar, utreder, utbildar, stödjer och handleder familjehem

  0480-43 17 71

  Team Familjehem Småland erbjuder konsulentstödda jour och familjehemsplaceringar samt sociala konsulttjänster. Vi arbetar bland annat med att rekrytera, utreda, utbilda, stödja och handleda familjehem samt jourhem med utgångspunkt från socialstyrelsens riktlinjer. 
  Alla barn har rätt till en bra uppväxt i en trygg familjesituation.

  Våra intentioner är att tillgodose barnets/ungdomens behov och att ge rätt förutsättningar för att kunna utvecklas och växa upp under goda omständigheter i bra och trygga familjer. 

  Team Familjehem Småland arbetar bland annat på uppdrag av socialtjänsten och de familjehem vi rekryterar är noga utvalda och utredda för att kunna matcha det enskilda barnet/ungdomens behov. Samarbetet mellan familjehem, socialsekreterare och konsulent ger den konsulentstödda familjehemsvården en unik karaktär. 
   

   

 • Familjehem-Bemanning Kristianstad AB

  Socionombemanning - Introduktion - Öppenvård - Handledning - Utbildningar

  070-667 59 94

  SOCIONOMBEMANNING SAMT INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

  Vi har gedigen erfarenhet av arbete med myndighetsutövningsom socialsekreterare och arbetsledare på Individ- och Familjeomsorgen.

  Vi har BBIC utbildning som utbildare och har arbetat med modellen sedan implementeringstidens begynnelse med projektkommunerna i Sverige.

  Vi bemannar som socialsekreterare på barn- och ungdom och har erfarenhet att företräda nämnden vid LVU förhandlingar i Förvaltningsrätten.

  Vi bemannar som familjerättssekreterare.

  Vi har kompetens inom FFT-funktionell familjeterapi, lösningsfokus och arbetar utifrån ett salutogent perspektiv hos individen.

  Vi går in som mentorer till nyanställda socialsekreterare och arbetsledare. Vi vet hur livet kan se ut på Socialbyrån och vilka processer som de anställda måste hantera. 

   

  ÖPPENVÅRD

  Vi erbjuder tilläggstjänster i form av stöd vid umgänge med det biologiska nätverket samt observationsuppdrag där vi dokumenterar samspel mellan det placerade barnet och föräldrar.

  Vi erbjuder öppenvårdstjänster i form av riskbedömningsutredningar som komplement till barnavårdsutredningar.

  Riskbedömningar som vi använder är utvecklade vid Linköpingsuniversitetet.

  Vi utför evidensbaserade, strukturerade riskbedömningar i enskilda ärenden vid partnervåld, stalkning samt vid hedersrelaterad problematik. Bedömningsverktygen används frekvent av polis, kriminalvård, rättspsykiatri samt inom ett ökande antal sociala myndigheter. Vi har formell behörighet att använda instrumenten.

   SARA:SV-Bedömning av risker för partnervåld

  Partnervåld är som regel repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Efter att vi utfört en strukturerad bedömning av riskerna i ert enskilda ärende kan ni besluta om insatser och skydd.

   SAM-Bedömning av risker vid stalkning

  Allt fler människor och organisationer utsätts för systematisk förföljelse av olika slag. Bedömningen ger en bild av vilka risker som är förknippade med ert unika ärende.

   PATRIARK-Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

  Problemen med hedersrelaterat våld och förtryck växer snabbt. Problemområdet är invecklat och känsligt och offren är ofta unga människor. Genom att låta oss göra en evidensbaserad riskbedömning i era enskilda ärenden förbättrar ni beslutsunderlaget.


  HANDLEDNING

  Vi arbetar med processhandledning i grupp och enskilt.

  Vi erbjuder handledning till familjehem samt personalgrupper på socialtjänsten.

  Vår grund vilar i systemteorin, det salutogena förhållningssättet, anknytnings- och mentaliseringsteorin.

  Ramen för handledning sätts i överenskommelse med uppdragsgivaren. 

  Vi arbetar utifrån handledarföreningens etiska kod och ingår handledningsöverenskommelser med den handledda.

  Vi har kunskap iBBIC samt myndighetsutövningen som socialsekreterare vilket ger oss en större förståelse för den handleddas samlade arbetssituation. 

  VÅR TEORETISKA GRUND

  Vår grund vilar i  systemteorin, anknytningsteorin och mentaliseringsteorin.

  Alla människor uppfattar verkligheten på olika sätt, eftersom de har olika erfarenheter och intressen. Vi fokuserar på det som fungerar och arbetar med positiv omformulering och hela system som den enskilde ingår i. Vi lägger stor vikt vid det goda familjeklimatet och goda förebilder. När man förstår sig själv kommer man även ges förutsättningar att förstå det placerade barnet, klienten och andra relationer. Vi lägger stor vikt vid att kunna mentalisera och titta på sina egna beteenden.

  VI ANORDNAR UTBILDNINGAR

  Vi anordnar utbildningar för familjehem i Socialstyrelsens material Ett hem att växa i.

  Vi anordnar utbildningar i BBIC, grundutbildning.

  Vi kan skräddarsy utbildningar utifrån era behov på Socialtjänsten med vår leg psykolog med teman som trauma, personlighetsstörningar mm. Tveka inte att höra av er.

  Vi anordnar utbildningar för familjehem i Socialstyrelsens material Ett hem att växa i.

  Vi anordnar utbildningar i BBIC, grundutbildning.

  Vi kan skräddarsy utbildningar utifrån era behov på Socialtjänsten med vår leg psykolog med teman som trauma, personlighetsstörningar mm. Tveka inte att höra av er.

 • AllaFamiljehem

  Vill du synas mot socialtjänsten? Klicka på "Visa mer", läs hur vi kan hjälpa dig!

  070-245 86 78

  Jobbar du som konsult eller utbildare och vill synas mot socialtjänsten?
  Vi har tusentals besökare varje månad - från rätt målgrupp.
  Annonserna visas under 12 månader. Plus att vi marknadsför den aktivt under hela perioden.
  Kontakta oss!

 • Vänligen vänta...