Makbo AB

Makbo AB

Beskrivning

Välkommen till Makbo!

Makbo AB är ett konsulent och konsultföretag vars målgrupp är såväl flyktingar och invandrare som klienter med svensk bakgrund. Makbo AB hjälper kommuner över hela landet med såväl utredningar (precisera?)och konsultation, som behandling och/eller placering i jour-eller familjehem. Makbo AB utför också handlednings och utbildningsuppdrag.

I Makbo AB finns en unik och väl sammansatt kompetens och erfarenhet vad gäller socialt arbete och framförallt inom områdena Hedersrelaterad problematik, Traumaproblematik och PTSD (posttraumatiskt stresssyndrom) och Kulturell problematik.

Huvudmännen i Makbo AB startade sin nuvarande verksamhet 2003. Den föregicks av 2 olika verksamhetsperioder.

 

I Makbos verksamhet ingår

1. Familjehemsvård i Jour- och familjehem.

Vår målgrupp är barn, unga och familjer med olika typer av psykosocial problematik, relationsstörningar, traumatisering och hedersrelaterad problematik. Vi har lång erfarenhet av att göra utredningar och bedriva behandlingsarbete med hedersdrabbade flickor/kvinnor och deras familjer. Vi rekommenderar vår konsultation och medverkan från tidigt skede i dessa ärenden. (Utveckla?)

Vi tar emot barn och unga 0-20 år samt familjer, för placering i något av våra familjehem. Vi har även jourhem som är beredda att ta emot i akuta situationer. Vi gör en egen utredning där det tilltänkta hemmet går igenom hembesök, djupintervju, referenstagning och registerkontroll. Socialtjänsten får ta del av vår utredning och gör sedan sin egen. Familjehemmen får fortlöpande handledning samt utbildning i flykting- och invandrarfrågor, samtalsmetodik, krishantering m.m. I familjehemmet finns en god och trygg miljö med vuxna som är beredda att ge stöd och omsorg.

Familjehemmen stöttas av Makbos behandlingsteam som har ständig jour och kan rycka ut vid behov. Behandlingsteamet har kontakt med familjehemmen minst en gång per vecka, organiserar avlastning samt ger utbildning och handledning till familjehemmen. I behandlingens grundkoncept finns social träning, skola/praktik/arbete, strukturerad fritid och nätverksarbete.

Alla placerade har tillgång till psykolog och samtalsbehandling. För övrigt anpassas insatserna för de placerade individuellt och utefter soc.tjänstens vårdplan och den gemensamt skapade genomförandeplanen. Särskild hänsyn tas till individens historia, kulturella och sociala bakgrund och till det ev. nätverket.(Utveckla!) (Även för barn som är skilda från sin familj är det viktigt att ge utrymme för samtal och funderingar om familjen oavsett om dessa befinner sig i en oviss situation i ett annat land eller om barnet av andra skäl är skilt från familjen.)

2. Konsultation.

Vi konsulteras i olika ärenden som har speciell social eller psykologisk problematik. Sådana ärenden innehåller ofta komponenter av kulturella, kommunikativa, eller familjestrukturella faktorer och har varit svåra att lösa med gängse metoder. Särskilt när det gäller hedersrelaterad problematik kan vår unika kunskap och erfarenhet vara till hjälp. Vi utför psykologutredningar som komplement till den sociala utredningen. Skriftligt utlåtande med svar på ställda frågor, bedömning och förslag till åtgärd lämnas till uppdragsgivaren. ? Lite mycket?

3. Poliklinisk behandling.

Vi bedriver enskild psykoterapi, familjeterapi och gruppterapi. Vi behandlar traumatiserade flyktingar, patienter med psykiska störningar, relationsproblem och ungdomar med social och/eller psykologisk problematik.

4. Familjerådgivning.

Relationer hos vissa familjer med invandrarbakgrund styrs av yttre faktorer såsom religion, släktskap, klan, traditioner, ekonomiska intressen m.m. Vissa familjer eller medlemmar inom en familj styrs av hederstänkande. Dessa faktorer kan orsaka relationsstörningar och skapa ångest och otrygghet. I vissa fall kan problemen föranleda allvarligt våld. Tidigare lösningar från släkt klan och vänner finns inte tillgängliga i ett jämlikt och sekulariserat Sverige. Professionalitet och kompetens i dessa frågor är därför nödvändigt. Förutom sedvanlig rådgivning och behandling kan vi erbjuda familjen nyttig kunskap om barnuppfostran, ungdomar och puberteten, sexualitet och relationer i exil.

5. Handledning.

Vi handleder socialsekreterare och andra tjänstemän som i sitt arbete kommer i kontakt med flyktingar och invandrare.

6. Utbildning.

Vi har lång erfarenhet av att utbilda tjänstemän i flykting- och invandrarfrågor. Föreläsningar och utbildningar har hållits för personal inom socialtjänsten, migrationsverket, kommunala flyktingmottagningar, Röda Korset, Rädda Barnen, S:t Lukasstiftelsen m.fl. Vi kan erbjuda utbildningar och föreläsningar i följande ämnen: - Hedersrelaterat våld - Familjestrukturen och familjefunktionen i orientaliska familjer - Utvecklingspsykologi inom orientaliska kulturer - Psykoterapi och socialt arbete med traumatiserade flyktingar - Islamisk psykologi och psykoterapi - Flyktingskapets psykodynamik och sociala villkor - Familjen i exil: kris och krisbearbetning - Barn och ungdomar med invandrarbakgrund i familjehem - Socialt arbete med invandrarfamiljen.

 

Vår kompetens.

Makbos behandlingsteam består av psykolog, högskoleexamen i Vård och behandling av drogmissbrukare och unga, socionom, socialpedagog, psykoterapeut steg1 (psykodynamisk inriktning), behandlingsassistent, undersköterska och barnskötare.  Flera har spetsutbildning i -Psykoterapeutiskt och psykosocialt behandlingsarbete med traumatiserade flyktingar och invandrare-.

Samtliga har lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med både barn, unga och familjer och framförallt av arbete med flyktingproblematik och hedersrelaterad problematik. Vi har ett nära samarbete med konsultläkare, psykoterapeut och jurist.
I Makbo talas 13 olika språk och vi besitter en ovanligt rik kulturkännedom.

Vänligen vänta...