Humana Familjestödsgruppen

Humana Familjestödsgruppen

Beskrivning

Familjestödsgruppens metodik för boenden;

Jourhem
I en krissituation är stabila och trygga kontakter viktigare än någonsin. Ett jourhem är en tillfällig lösning för barn och ungdomar som behöver en omedelbar insats. Hemmet erbjuder värme och fasta rutiner i väntan på vidare placering. I alla våra jourhem får klienten eget rum och tillgång till övriga allmänna utrymmen. Uppdragsrelaterad verksamhet. Utifrån socialtjänstens önskemål skräddarsys insatsen.
Erfarna jourhem med hög beredskap vid akuta placeringar.
Stor vikt läggs vid matchning.
Familjestödsgruppen arbetar med parallella interventioner (PI) I praktiken kan detta exempelvis innebära att familjesamtal med ursprungsfamiljen bedrivs parallellt med jourhemsplaceringen, detta i syfte att underlätta fortsatt kontakt och möjliggöra tillbakaflytt.

Familjehem
Familjestödsgruppen har tillgång till ett 120 -tal trygga och stabila familjehem. Vi är alltid mycket noggranna i matchningen mellan klient och familjehem och ser till att kompetensen inom hemmet tillgodoser klientens särskilda behov. I samråd med klienten och familjehemmet tar vi fram målsättningar och lösningar gällande såväl behandling som fritidsaktiviteter och skolgång.

Familjestödsboende
Ett stödboende kan bli aktuellt i de fall där återflytt till ursprungsfamiljen inte är möjlig. Vid utslussning från institution/behandlingshem kan ett stödboende vara en del i lämplig eftervård.
Arbete med PI har visat sig ge goda resultat. I ett familjestödsboende bor ungdomen i en egen del av familjens bostad. Det kan vara ett eget hus på tomten eller en del av en lägenhet med egen ingång, kök, badrum, etc. Möjligheten att klara sig helt själv finns men ungdomen kan även äta och tillbringa mera tid med familjen vid behov. Varje uppdrag definieras tydligt och styrs efter ungdomens förmåga att klara sig själv. Familjestödsboende ska vara ett steg mot ett eget boende eller träningslägenhet. Familjen ska vara ett stöd för ungdomen på vägen mot detta.

Träningslägenheter
Ett självständigt boende med tillgång till boendestödjare. Kontaktperson kan tillsättas vid behov. Familjestödsgruppen AB erbjuder trygga träningslägenheter som vänder sig till ungdomar, unga vuxna eller föräldrar med barn som tillfälligt är i behov av stöd och tillsyn. Tanken är att man på sikt ska klara av att bo helt på egen hand. Boendet är tänkt för personer som är tämligen självgående och som har sysselsättning på dagtid. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU men inte personer som missbrukar eller är aktivt kriminella. Familjestödsgruppen har ett tjugotal träningslägenheter runt om i Stockholm.

Ensamkommande flyktingbarn
Familjestödsgruppen erbjuder trygga och stabila jour- och familjehem för ensamkommande flyktingbarn 0-21 år. Vi har tillgång till en mängd kompetenta familjer med stor erfarenhet. Många av våra familjer talar också flera språk och har själva erfarenhet av andra kulturer än den svenska. Vi utgår alltid från barnets behov när vi matchar med jour- och familjehem så att placeringen får så goda förutsättningar som möjligt att bli gynnsam. I samråd med Socialtjänsten skräddarsyr vi en lösning där målsättningen är att så snart som möjligt bygga grunden för en fungerande vardag med skola/praktik och en meningsfull fritid.

Familjestödsgruppens metodik för familjebehandling/familjepedagogiska insatser;

På Familjestödsgruppen finns kompetens inom flertalet skolor. Familjebehandlarna arbetar utifrån kognitiv beteende terapi (KBT), kognitiv psykoterapi (KPT), psykodynamisk, relationell och systemisk grundsyn.
Familjebehandlarna arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag. Vi tillämpar en utvärderingsperiod, vars utsträckning bestäms i samråd med socialtjänst, för att tillsammans med socialtjänst arbeta fram till realistiska behandlingsmål.
Alla behandlare har minst steg 1 kompetens.
Familjebehandlarna har regelbunden extern handledning.
I arbetsgruppen finns följande grundutbildningar/yrkesutbildningar representerade:
Socionom, socialpedagog, beteendevetare, psykolog, mentalskötare, pedagoger.

Familjestödsgruppens metodik för kvalificerat kontaktmannaskap;

Tillsammans med uppdragsgivare/socialtjänst, barnet/familjen och Familjestödsgruppens kontaktperson görs en lämplig behandlings plan, med tydliga mål och delmål.
Genom uppföljnings/resultatmöten anpassas och förtydligas, fördjupas behandlingsplaneringen fortlöpande.
Vi har fokus på klientens självbild; Vilka kamrater kan tänkas ha ett positivt inflytande på klienten? Vilka viktiga vuxna finns runt klienten, förutom föräldrarna? Vad har klienten för fritidssysselsättningar? Hur ser klientens identitetsbild ut, hur ser klienten på sig själv och sin framtid?

Behandlarna skriver rapport till handläggare på socialtjänsten varje månad.

Alla kvalificerade kontaktmän har extern handledning. Bland de som arbetar som kvalificerade kontaktmän finns följande yrkeskategorier representerade: socionom, beteendevetare, socialpedagog, lärare, fritidspedagog, psykolog.

Vänligen vänta...