Familjehemsverksamheten

Familjehemsverksamheten

Beskrivning

Familjehemsverksamheten har arbetat med konsulentstödd verksamheten för barn och ungdomar 0-20 år sedan 1994. Verksamheten var en av de första att erbjuda förstärkt familjehemsvård för barn och unga.

I verksamheten arbetar två familjehemskonsulenter. Konsulenterna är auktoriserade socionomer med vidareutbildning. Konsulenterna har arbetat i verksamheten sedan 1995 resp 2000.

Verksamheten består av 15-20 familjehem. Familjehemmen finns i Falköping med omnejd inom 1 timmes resväg.

Familjehemmen är innan placering väl förberedda och noggrant utvalda genom utbildning och utredning. Familjehemmen ska erbjuda den placerade ett vanligt hems trygghet och omsorg samt ha förmåga och beredskap att möta barnets speciella behov. Verksamheten har ett omfattande stödsystem med handledning, utbildning, terapi och sociala aktiviteter.

Verksamhetsidé

Verksamheten bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete har bedrivits i syfte att kunna erbjuda familjehemsvård till barn och unga med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Verksamhetens grundsyn och vision är att skapa hållbar utveckling inom familjehemsvård. Stödet till familjehemmen vilar på en bred teoretisk grund där psykodynamisk teori, anknytningsteori och systemteori är tre grundpelare.

Verksamheten har sedan start gjort en placering i varje familj undantaget syskon/förälder med barn. Familjerna förbinder sig att ta emot endast ett barn/en ungdom undantaget syskon eller förälder med barn.

Målgrupp

Barn och ungdomar 0-21 år med psykosocial problematik.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Ett grundligt rekryteringsarbete genomförs initialt omfattande utbildning "Ett hem att växa i" samt intervjuer. Verksamheten tillhandahåller en grundutredning om familjehemmet.

Familjehemskonsulenternas arbete går ut på att ge stöd till familjehemmet i det uppdrag de fått från socialnämnden. Konsulenten har kontakt med respektive familj med riktpunkt minst en gång/veckan. Kontakten består av rådgivande och handledande samtal, delaktighet i möten med olika myndigheter samt telefonkontakt. Den täta kontakten skapar en kontinuitet i det professionella arbetet samt en trygghet i familjehemmen. Detta ger möjlighet att på ett tidigt stadium bemöta de problem som uppstår. Konsulenterna är nåbara dygnet runt.

Barnets/den unges behov ska kontinuerligt följas upp. Konsulenten arbetar inte direkt med det placerade barnet. Varje placerat barn ska ha ett individuellt anpassat vårdprogram, en genomförandeplan. Denna utformas i samråd mellan socialnämnd, barnet/ungdomen, barnets föräldrar, familjehemmet samt Familjehemsverksamheten.

Konsulenten arbetar aktivt med stöd till familjehemmen i kontakt med skola, BUP etc.

Familjehemmen får handledning och stöd av konsulent med en kontakt per vecka samt handledning i grupp. Familjerna erbjuds också individuella terapeutiska eller handledande samtal vid behov. Handledarna är diplomerade handledare eller leg. psykologer med specialistkompetens.

Utbildning ges generellt utifrån viktiga områden och ny kunskap inom familjehemsvård. Utbildningen till familjehemmen är individuellt anpassad utifrån barnets behov och familjens behov av vidareutveckling.

Verksamheten anordnar sociala aktiviteter för famijerna två gånger per år. Familjerna omfattas av en privat sjukvårdsförsäkring.

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...