MT Social resurs-Familjehem AB

MT Social resurs-Familjehem AB

Beskrivning

 

Målgrupp

Vi erbjuder kvalificerad konsulentstödd jour- och familjehemsvård för barn och unga 0-21 år, föräldrar-barnplaceringar för utredning och behandling, placeringar för ensamkommande, skyddat boende, bredvidboende, utsluss av ungdom m.m.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Våra familjehem är belägna i södra Sverige och har en bred erfarenhet av olika former av placeringar och problematik såsom neuropsykiatriska diagnoser, ätstörningar, psykosocial problematik, omsorgssvikt hos förälder, fysisk och psykisk misshandel, övergreppsproblematik, hedersrelaterat våld, ensamkommande m.m. Minst en vuxen är hemma på heltid, i förekommande fall två vuxna. Samtliga våra hem genomgår grundutbildningen "Ett hem att växa i." Det är en förutsättning för att ta uppdrag som familjehem genom oss. Familjehemmen erhåller kontinuerlig handledning enskilt och i grupp och utöver det fortbildningar i exempelvis bemötande, neuropsykiatriska diagnoser, asylrätt, socialrätt, integration, lösningsinriktat förhållningssätt, anknytningsteori. Vi utgår i vårt arbete från ett systemteoretiskt och lösningsinriktat förhållningssätt. VI fokuserar på det friska, det som fungerar. Övrig information Våra konsulenter har varit verksamma under 20 års tid inom socialt arbete med inriktning barn och unga så som myndighetsutövning, familjehemsvård och öppenvård. Inom verksamheten har vi tillgång till egen specialpedagog, svenska två-lärare och språkstöd/tolk i dari, farsi, pashtu. Övriga språkkunskaper: Engelska spanska, serbiska, finska. Vi kan också erbjuda terapeutiska samtal samt Marte Meo-terapi. För våra ensamkommande ungdomar har vi en särskild verksamhet knuten till deras placeringar vad gäller språkträning och integration. Samverkan med berörda parter är a och o för oss. Vi utgår från ett systemteoretiskt och lösningsinriktat förhållningssätt. Vi utgår från de aktuella vårdbehoven och skräddarsyr insatserna utifrån dessa. Dokumentation och rapportering sker utifrån BBIC's principer.

Övrig verksamhet

Mentorskap myndighetsutövning, familjehemsvård inom socialtjänsten. Handledning av familjehem. Behandlingssamtal, vägledande samtal för enskild, par, familj. Öppenvård, kontaktmannaskap. Föreläsningar, utbildningar.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...