Frösunda Placeringsjouren

Frösunda Placeringsjouren

Beskrivning

Vi erbjuder konsulentstödda familjehem över hela landet. Oavsett om fokus ligger på att ge den unge egna förutsättningar för utbildning/arbete/bostad/familj eller en trygg uppväxtmiljö med anknytning till stabila vuxna, så utgår vi alltid från individens behov för att skapa en egen framtid

Vår telefonbaserade placeringsjour är bemannad dygnet runt, vilket betyder att vi kan hantera och lösa akuta placeringsbehov. Jouren bemannas med kunniga och serviceinriktade placeringssamordnare som kan bistå socialtjänsten med att hitta en lösning på den aktuella situationen.

Skyddat boende program

Frösunda erbjuder ett särskilt program för personer som utsatts för hot och våld. Programmet är framtaget i samarbete med ledande kompetens inom området för familjer och individer i behov av skydd. Konceptet har utformats av f.d polis och socionom som bedrivet forskningsstudier på interaktions mönster vid förhöjd stress. I tjänsten ingår utredning av skyddsbehovet i skalskyddat boende, handledning, utbildning för berörda individer. Den placerade får stöd som baseras på egen förmåga via resursteam i eget boende eller familjehem. Behjälplighet i kontakt med myndigheter så som polis, rättsväsende, hälsosjukvård mm. Regelbunden uppdatering av skyddsplanen via skyddskonsult och skyddssamordnare.

Även vidare stöd i etableringsprocessen där det huvudsakliga målet med placeringen är att personen/personerna ska bli självständig individ som tar eget ansvar för skyddet i en fungerande vardag.

Mål med programmet

Ett problem som uppmärksammats vid hot och våld i nära relation är att individens stress nivå är stark kopplad till placeringens benägenhet att klara av att leva med skydd. I flertalet fall är det den placerade som bryter skyddet och utsätter sig själv och personerna i dess närhet för risker. Personer med skydd får ofta flytta då de brister i sitt eget skyddstänk.

Programmets skyddsutredning påvisar placeringarnas strategier vid för höjd stress och ger en bild av individernas riskfaktorer och framgångsfaktorer. Skyddsutredning används sedan som underlag till placeringens framtida stöd via genomförandeplan och målplanering. Skyddsbehovet skapar ofta problem för personer i deras vardag och ett litet misstag kan få stora konsekvenser för den enskilda individen och personer i dess närhet. Resursteamets insatser minskar risken för avvikelser och vägleder alla parter i arbetet kring skyddsutförande och etableringsprocessen.

Målet med programmet är att ge placeringarna individuellt stöd utifrån deras behov så personerna kan skapa en trygg och hållbar framtid. Vi arbetar för att våra placeringar ska bli självständiga, självförsörjande individer som kan leva med skydd i en fungerande vardag.

Resursteamet

Resursteamet består av personer som har erfarenhet av familjehemsvård, etableringsproblematik, integration, hot och våld i nära relationer, skyddsarbete, stresshantering och samverkan med myndigheter.

Resursteamet är behjälpliga i processer kring skyddsarbetet så som kontakter med myndigheter, polis, rättsväsende, hälso-sjukvård, skola-utbildning samt sysselsättning och fritidsaktiviteter. Huvudsyftet är att skapa en trygg och stabil miljö där den/de placerade har möjlighet till en positiv och gynnsam utveckling trots en överhängande hotbild och det trauma som individerna upplevt. Tanken är att individen själv ska vara aktivt deltagande i processen för att senare ta kontroll på alla delar och nå målet med en fungerande vardag.

Placeringsjouren erbjuder:

  • Akutplacering
  • Snabb hantering/handläggning

.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi utreder, i samverkan med placerande socialtjänst, våra familjehem. Detta innebär att utredningen kvalitetssäkras både internt och externt. Vårt stöd till familjerna möjliggör komplexa placeringar för barn och ungdomar med beteendeproblem, missbruk, kriminalitet, våld i hemmet samt neuropsykiatri, Vi utbildar familjehemmen kontinuerligt och de har tillgång till handledning för stöd dygnet runt. Hos våra familjehem finns bred kompetens, stor geografisk spridning och olika familjesammansättningar. Vi skräddarsyr placeringen efter individens behov. Vår målsättning är att alltid kunna bistå socialtjänsten med stabila och trygga lösningar genom vår placeringsjour, våra familjer och våra kompetenta familjehemskonsulenter. Ett flertal av våra konsulenter utbildade socionomer med spetskompetens inom bland annat Steg 1.

Övrig verksamhet

Inom Frösunda Individ och familj erbjuder vi även ett flertal HVB verksamheter.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...