Hoppetgruppen

Hoppetgruppen

Beskrivning

Hoppetgruppen

Vår värdegrund bygger på ledorden Kvalitét - Hälsa - Engagemang - Närhet - Hjärta.

Hoppetgruppen erbjuder ett brett utbud av tjänster inom vård, omsorg och behandling. Verksamheten erbjuder kvalificerat konsulentstödda familjehem, HVB-hem för pojkar och flickor med social problematik för vilka vi har tät samverkan med resursskola, samt resursboende för ensamkommande barn och ungdomar och stödboende för vuxna med insatser som skräddarsys efter individens behov. Psykologer för bl.a NP-utredningar och enskilda samtal, finns knutna till verksamheten. Vi har även lång erfarenhet och hög kompetens gällande skyddsboende.

Vi arbetar rikstäckande med konsulentstödda familjehem och har familjer i på väldigt många orter i Sverige.  Alla våra familjer är konsulentstödda och varje familj handleds veckovis och har stöd telefonledes via vår jourtelefon dygnet runt. Tillgång till tolk finns alltid vid behov. Våra konsulenter har telefonkontakt med familjen varannan dag samt gör hembesök minst två gånger/månad. Vi erbjuder även kostnadsfri hämtning i samband med placering.

 

 

Målgrupp

Barn och ungdomar i alla åldrar, ensamkommande flyktingbarn med psykosocial problematik samt vuxna med missbruksproblematik.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vår behandlingsmetod KOBTIVA utformades under 1990-talet av Hansi Stafbom. Med stöd av 10 års erfarenhet och kontinuerlig utvärdering, skapades denna nya metod för behandling av ungdomar med sociala problem. KOBTIVA bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART). Flera metoder och strategier, som finns under paraplybegreppet KBT som t ex motiverande samtal (MI), beteendeanalys, konkreta och anpassade interventioner etc, har anpassats efter KOBTIVA® och används i träningen. De ungdomar vi arbetar med är väldigt sällan definitionsmässigt sjuka. Däremot har de inlärda beteenden och tankemönster som skapar problem både för dem själva och andra och vi har därför valt att kalla behandlingsmetoden, eller fortsatt träningsmetoden, för Kognitiv- och beteendeträning i vardagen – KOBTIVA®, då vi menar att det på ett bättre sätt beskriver det arbete som ungdomsbehandling innebär, det vill säga att skapa, utveckla och öva tankar och beteenden och som en följd därav även förändra känslorna. KOBTIVA® är indelad i fyra olika perioder och inom dessa finns ett antal faser. Indelningen tydliggör behandlingens olika steg, skapar delmål och ökar möjligheten till korrigeringar om resultatet uteblir. Behandlingen börjar med en gedigen beteendeanalys, fortsätter med konkret träning av kognitiva mönster, strukturer och beteenden och avslutas med en successiv utslussning från Hoppet.

Övrig verksamhet

HVB-hem, HVB-hem på entreprenad åt kommuner, Resursboende, Integrationsfamiljer, Samverkan med resursskola, folkhögskola, Läringsutbildning, psykologer och SSK.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...