UngArt

UngArt

Beskrivning

UngArts konsulentstödda familjehemsverksamhet arbetar med att stödja och handleda jour- och familjehem. Vi arbetar utifrån och lägger stor vikt vid tillämpliga metoder, teorier och förhållningssätt men samtidigt även parallellt med att bygga relationer och arbeta med empati. God samverkan är viktigt för oss, vi behöver stabila och trygga team när vi arbetar med trauma och olika typer av utmanande beteende, vilket vi tillsammans skapar genom god samverkan där vi stödjer varandra. Vår samverkan som ett team stärks genom vårt metodarbete för det stöd, handledning och den utbildning som ges. Dessa insatser ger en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbaserad ram inom vilket teamet kan verka för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt för familjen att lyckas i sitt uppdrag med den enskilde.    

Målgrupp

Barn och unga 0-21år. 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Verksamheten bedriver handledning på systemteoretisk och salutogen grund och huvudsakligen utifrån ett anknytningsperspektiv där fokus ligger på mentalisering och empati. Vi betraktar den unges beteende som ett sätt att kommunicera och vår uppgift är att tolka kommunikationen. Vi använder traumakompetens som grund för vårt tolkningsarbete jämte utvecklingspsykologi och modern hjärnforskning. Utifrån familjens behov, att kunna möta den enskilde motbakgrund av dennes specifika behov och svårigheter, kompletteras handledningen utifrån en grund inom områden som lösningsfokuserad samtalsmetodik, TMO (trauma medveten omsorg), BBIC, TBA - tillämpad beteendeanalys, ACT (acceptance and commitment therapy) och ART (agression replacement training). Utöver den enskilda handledningen har vi ett grupphandledningsprogram där träffarna består av två delar: En teoretisk del med genomgång och en mer praktisk del där familjehemmen får byta erfarenheter och lyfta känslor med varandra. Vi erbjuder även regelbundet tematräffar i fortbildningssyfte.

Övrig verksamhet

Våra öppenvårdsinsatser riktar sig till barn och unga 11-19 år med komplexa behov och svårigheter. De kan vara förebyggande, ett alternativ till institutionsbehandling, eller användas vid utslussning. Behovsstyrda åtgärder skräddarsys utifrån BBIC i samråd med socialtjänsten, vårdnadshavarna och den unge. Vi arbetar med motiverande samtal, träning och överföring av sociala färdigheter, impulskontroll, empati och problemlösningsträning, positiva relationer och förebilder samt strukturerade fritidsaktiviteter. Vi använder bedömningsinstrument för att följa upp och utvärdera resultat och rapporterar fortlöpande om ungdomens aktiviteter och framsteg till uppdragsgivaren.

Resursskolan UngArt är en fristående grundskola för åk 5-9 som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt läroplanen. Skolan tar gärna emot ungdomar som av olika anledningar är i behov av individuellt utformad undervisning och beteendestöd. Erfarna och behöriga lärare undervisar utifrån elevernas individuella nivå och resurser vilket ger eleverna möjlighet att uppnå goda resultat. Föräldrarna involveras så mycket som möjligt i skolarbetet. Skolans mål är att alla elever ska nå de nationella målen enligt läroplanen och utvecklas till självständiga, socialt fungerande personer. Skolan tar emot elever i behov av individuellt utformad undervisning, beteendestöd och tydligt strukturerad skolmiljö. Det kan vara elever som har haft det svårt för att tillgodogöra sig undervisning i sin ordinarie skola, eller som på grund av problembeteenden eller långvarig frånvaro har stora brister i ämneskunskaper. Vi hjälper våra elever att uppnå goda resultat så att de ska kunna fortsätta sin utbildning på gymnasienivå.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...