Ung Destination

Ung Destination

Beskrivning

Ung Destination tillhandahåller konsulentstödda jour- och familjehem till ensamkommande barn och ungdomar samt barn och ungdomar med psykosocial problematik. Vi rekryterar, gör grundliga utredningar, utbildar samt handleder våra jour- och familjehem. Verksamheten utgår från systemteoretiskt perspektiv, BBIC samt KASAM i sitt dagliga arbete. 

Målgrupp

Barn och ungdomar mellan 8 och 21 år.

– Barn och unga med brister i hemmiljön
– Ungdomar med psykosocial problematik
– Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
– Akutplaceringar

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Ung Destination tillhandahåller konsulentstödda jour- och familjehem till ensamkommande barn och ungdomar samt barn och ungdomar med psykosocial problematik. Vi rekryterar, gör grundliga utredningar, utbildar samt handleder våra jour- och familjehem. Verksamheten utgår från systemteoretiskt perspektiv, BBIC samt KASAM i sitt dagliga arbete. Utformning, frekvens och innehåll i den handledning och utbildning som våra familjehem tillhandahåller utgår från aktuellt uppdraget med dess unika behov och vi erbjuder stor flexibilitet i våra tjänster. Stor del av handledningen syftar till att stötta och vägleda familjehemmet i att kunna bemöta barnet eller ungdomen på ett konstruktivt sätt när utmaningar uppstår, att kunna upprätthålla regler och rutiner trots svårigheter samt att som familjehem kunna skapa en god och varm relation till barnet eller ungdomen. Förutom handledning så jobbar även våra familjehemskonsulenter med att avlasta familjehemmet från externa kontakter för att familjen således ska kunna lägga all sin fokus på barnet eller ungdomen med utökad uthållighet. Vi är även behjälpliga med samordning av insatser och kontakter i barnet eller ungdomens nätverk. Vi erbjuder även stödsamtal och motiverande samtal vid önskan. För verksamhetens kvalitetsarbete vänligen se bifogad kvalitetsplan.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...