Ekhöjdens HVB & Familjehem AB

Ekhöjdens HVB & Familjehem AB

Beskrivning

Välkomna till Ekhöjdens HVB & Familjehem.

Vi är ett företag i Småland som erbjuder en helhetslösning med både HVB (öppnar till hösten) och egna familjehem. Vi tar emot både SoL och LVU placeringar.

Under tiden vi arbetar med uppstarten av vårt HVB utvecklar vi vår familjehemsdel där vi erbjuder familjehem/jourhem/kontaktfamiljer för barn och ungdomar för åldrarna 0 – 21 år. Det viktigaste för oss är att skapa en trygg miljö för de placerade barnen/ungdomarna samt att familjen alltid matchas efter de behov individen har. Att få vistas i ett starkt, tryggt familjehem kan vara det som avgör hur individens framtid blir och det ser vi som vår viktigaste uppgift att lyckas med. Vi erbjuder jour- och familjehem för barn och ungdomar 0 – 21 år. I vissa fall kan även familjehem för äldre komma ifråga.

Ekhöjdens familjehem värnar om att hålla god kvalitet på alla våra familjehem. De familjehem vi rekryterar är alla utredda genom djupintervju samt flera hembesök. Alla har fått uppvisa utdrag utan anmärkningar från polisens brotts och misstankeregister, Kronofogden, socialregistret samt Försäkringskassan. Allt för att på bästa sätt kunna säkerställa att de barn och ungdomar vi placerar kommer till en så bra miljö och familj som vi kan uppnå med de medel vi har att tillgå.

Vi har hela landet som upptagningsområde.

Målgrupp

Vi erbjuder familjehem/jourhem/kontaktfamiljer för barn och ungdomar 0 – 21 år. I vissa fall kan även familjehem för äldre komma ifråga. Verksamheten riktar sig till pojkar/unga män och flickor/unga kvinnor i åldern 0 - 21 år med psykosocial problematik. Upptagningsområdet utgörs av hela landet. Barnen/ungdomarna/de unga vuxna är omhändertagna enligt socialtjänstlagen (SoL) eller LVU-lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.Vi vänder oss till de barn, ungdomar och unga vuxna som p.g.a. sitt beteende och/eller att dess omsorgsgivare ej har förmåga att möta deras behov och de då har svårt att bo kvar hemma eller ej klarar av ett eget boende samt till de som ska vidare från institution och behöver en trygg, kärleksfull och stabil familj att fortsätta att växa i. Målgruppen har eventuellt behov av eventuell kompletterande social utredning och/eller behandling då de p.g.a. beteendestörningar, gränssättningsproblematik och/eller utagerande beteende riskerar att hamna i kriminalitet eller drogmissbruk, eller då de på annat sätt riskerar sin fysiska och/eller psykiska hälsa. Utöver detta kan de ha svårt att interagera i olika sociala sammanhang samt att få en fungerande vardag varför de behöver hjälp för att underlätta och stabilisera sin tillvaro inom dessa områden.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Våra konsulenter gör minst en gång i månaden hembesök i familjen, oftare i början av en placering och efter det utifrån behov och träffar då både familjehemmet och den placerade, både enskilt och tillsammans. I övrigt har de så tät telefonkontakt som familjen önskar dock minst en gång/vecka. Det finns alltid någon från Ekhöjdens familjehem att tillgå då vi har jour/beredskap 24 tim./dygnet året om. Som familjehem får man utbildning genom företaget, de får även utbildning i HLR och barnolycksfall samt första hjälpen, möjlighet till gemensamma träffar med andra familjehem, stöd vid umgänge med biologiska släktingar, handledning i grupp eller individuellt. Ersättning utgår enligt SKLs rekommendationer och består av en beskattningsbar arvodesdel och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka kostnaderna för den placerade. Alla familjehem och de som placeras är olika och vi försöker alltid anpassa för att alla ska känna sig så bekväma som möjligt och att alla ska få det stöd de har rätt till och önskan om. Vi månar om att vår personal ska ha bra utbildning och hög kompetens samt ha en brinnande intresse och engagemang för vår målgrupp. Kärlek, omtänksamhet och respekt är ledord! De som jobbar och kommer att jobba hos oss är behandlingsassistenter, socialpedagoger och socionomer. Andra yrkeskategorier kan också komma ifråga, men alla kommer ha utbildning och erfarenhet inom vårt område. Vi kommer ha en bred kompetens och en stor kunskapsbank att ta ur. Vår personal är i olika åldrar och har olika bakgrund för att på bästa sätt kunna möta de behov våra inskrivna har. Vår personal kommer kontinuerligt att få vidareutbildning inom företaget för att hålla oss a’jour med vad som händer inom behandlingsvärlden gällande barn och ungdomar. Till ansvarig placerare, socialtjänsten, erbjuder vi lämplighetsbedömda och grundligt utredda familjehem, familjer som är stabila och trygga, matchning med familj utifrån varje individs behov, tät uppföljning av familjehem och placerad individ, utbildning av familjehemmet, stöd för familjen i kontakter med andra myndigheter, skola och biologiska släktingar rekrytering av familjehem för barn/ungdom med särskilda behov av omsorg, skydd och liknande och socialtjänstens ”förlängda arm” utifrån uppdrag av socialtjänsten, hjälp vid eventuell omplacering om placeringen havererat. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete för att hålla en god kvalitet på vår vård, familjehem och personal.

Övrig verksamhet

Ekhöjdens HVB, med uppstart till hösten. Ekhöjdens HVB & Familjehem ligger i den lilla samhället Anneberg mellan Eksjö och Nässjö. Vi håller till i en stor fin byggnad som vi just nu håller på att totalrenovera inför starten i höst. Lokalerna är på ca 800 kvm och fördelat på 4 våningar, det finns bl.a. stora fina sällskapsrum, matsal, möjlighet för övernattning för anhöriga och alla barn/ungdomar får eget rum. Utöver detta har vi en tomt på över 9000 kvm där vi alla kan njuta en härlig sommardag eller ha flertalet roliga aktiviteter året om. Verksamheten riktar sig till pojkar/unga män i åldern 13 - 21 år och flickor/unga kvinnor i åldern 17 - 21 år med psykosocial problematik (ej med missbruk/beroende problematik). Upptagningsområdet utgörs av hela landet. Barnen/ungdomarna/de unga vuxna är omhändertagna enligt socialtjänstlagen (SoL) eller LVU-lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.Vi vänder oss till de barn, ungdomar och unga vuxna som p.g.a. sitt beteende och/eller att dess omsorgsgivare ej har förmåga att möta deras behov och de då har svårt att bo kvar hemma, i familjehem och/eller ej klarar av ett eget boende. Behandlingsenheten är uppdelad i två avdelningar belägna i var sin del av huset separerade genom en låst dörr. Avdelningarna har gemensam personal och samtlig personal har därför kompetens för att behandla både pojkar och flickor. Vi kommer att på konsultbasis erbjuda psykolog och sjuksköterska vid behov. De inskrivna har gemensamma utrymmen där måltider intas och där gemensamma fritidsaktiviteter äger rum. Vissa aktiviteter bedrivs gemensamt när detta är lämpligt, vi på Ekhöjdens HVB anser att det är viktigt att alla lär sig att interagera med olika individer oberoende av kön, etnisk bakgrund eller annat. Dock har avdelningarna även egna aktiviteter vilka är särskilt anpassade för de som är inskrivna på respektive avdelning. Inriktningen på behandlingen utgår från ett humanistiskt synsätt med ett miljöterapeutiskt perspektiv. Behandlingen inkluderar mycket motivationsarbete med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser, se det friska och bygga förutsättningar för ett gott framtida liv. Behandlingen utformas individuellt och utförs i en strukturerad och stabil social miljö där tydliga regler, rutiner och gränssättningar syftar till att främja en positiv utveckling. Behandlingen pågår kontinuerligt genom att eleverna deltar i dagliga aktiviteter och på så sätt erhåller olika sociala och praktiska färdigheter samt att lära sig följderna av handlingar utifrån det egna agerandet, det vill säga relationen mellan handling och konsekvens samt orsak och verkan, är en del i det dagliga arbetet. Exempel på olika behandlingsinslag som kan komma att finnas är: MI samtal, ART, Sociala färdigheter ADL träning KBT Grupper med olika teman där diskussioner och grupparbeten ingår Ekhöjdens HVB grundar sig på behandling, omvårdnad, stöd, omsorg och fostran. Vi arbetar med full respekt för den enskilde individen, och behandlingen kommer att formas utifrån barnets/ungdomens/den unga vuxnas behov. En mycket viktig del i detta är tillvarata individens egna förmågor och resurser. Personalen har en mycket viktig uppgift i att vara lyhörda och möta barnet/ungdomen/den unga vuxna där hen befinner sig i livet.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...