Ekhöjdens HVB & Familjehem AB

Ekhöjdens HVB & Familjehem AB

Beskrivning

Välkomna till Ekhöjdens HVB & Familjehem.

Vi är ett företag i Småland som erbjuder en helhetslösning med både HVB, stödboende och förstärkta familjehem. Vi tar emot både SoL och LVU placeringar.

 

Vi är en familjehemsorganisation som arbetar med förstärkt familjehemsplaceringar där vi har ett nära samarbete med våra familjehem.

Våra familjehem är belägna i Skåne, Södra Halland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge samt Jönköpings län. Det finns familjer som bor på landet med hästar och andra djur, där finns familjer som bor i större samhällen som ligger i utkanten av städer, men också i mindre orter. Några av familjehemmen har annan kulturell bakgrund, med svenska som första språk.

Målgrupp

Vi erbjuder jour- och familjehem till barn- och ungdomar 0 – 21 år, både SoL och LVU, där vi arbetar nära med socialtjänsten och kan ha kontakten med biologiskt nätverk, skola samt vårdkontakter. 

Vid placering av föräldrar och barn, kan vi utföra observationer samt ge råd, stöd och vägledning för att förstärka föräldrar förmågan

Vid placering av vuxna med missbruksproblematik, psykisk ohälsa tar vi emot både SoL och LVM placeringar. Vi ger stöd, råd och vägledning så som motiverande samtal, återfallsprevention och CRA, vi tar drogtester och vi arbetar utifrån MI. Vid placering med pågående underhållsmedicinering är vi delaktiga i SIP möten och en nära kontakt med uppdragsgivaren. Vi kan ge stöd vid alla externa kontakter som krävs under placeringen.

För vuxna har vi Hemgångsplanering där vi tillsammans med uppdragsgivaren, den placerade & familjehemmet gör en individuell kartläggning om hur återgången hem ska se ut, för att möjliggöra en fungerande vardag med struktur och rutiner. Vi har också möjlighet att bygga på med Råd & Stöd på hemmaplan efter en Hemgångsplanering, som innebär telefonkontakt med den familjehemskonsulent du har byggt upp en relation med och som känner dig.

För kvinnor, kvinnor med barn, utsatta för våld i Nära Relation, har vi familjehem som har bredvid boende och kan ta emot. Vi kan där hjälpa till med barnen för att kunna sköta och komma till skolan, så att kvinnan kan fokusera på de externa kontakter hon behöver göra i lugn och ro. Familjehemskonsulenten kan vara kvinnan behjälplig i många avseenden, samt kvinnan har tillgång till familjehemmets vuxenvärld med att få stöd och råd och inte behöva känna sig ensam.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi ger handledning till våra familjehem kontinuerligt, vi arbetar utifrån vårdplanen och gör genomförandeplan, vi skriver månadsrapporter efter överenskommelse utifrån socialtjänstens önskemål. Vi individplanerar besöksfrekvenser i familjehemmen utifrån insatser som krävs, för att det ska bli så bra som möjligt för den placerade
.
Vi har telefonberedskap 24-7 alla dagar på året.

Familjehemmen får uppdatering kring alkohol- och droger regelbundet & möjlighet till riktad förkovring när det behövs.  

Vi utreder våra familjehem genom djup intervju och vi matchar alltid familjehem efter placeringens behov. Vi är utbildade i NYA KÄLVESTEN.

Vi har utbildning inom: Cope, Nya BBIC, MI, ASI, CRA, Drog- och missbruk, Återfallsprevention & Våld i Nära Relation

Övrig verksamhet

Ekhöjdens HVB  ligger i den lilla samhället Anneberg mellan Eksjö och Nässjö. Vi håller till i en stor fin byggnad som vi just nu håller på att totalrenovera inför starten i höst. Lokalerna är på ca 800 kvm och fördelat på 4 våningar, det finns bl.a. stora fina sällskapsrum, matsal, möjlighet för övernattning för anhöriga och alla barn/ungdomar får eget rum. Utöver detta har vi en tomt på över 9000 kvm där vi alla kan njuta en härlig sommardag eller ha flertalet roliga aktiviteter året om. Verksamheten riktar sig till pojkar/unga män i åldern 13 - 21 år och flickor/unga kvinnor i åldern 17 - 21 år med psykosocial problematik (ej med missbruk/beroende problematik). Upptagningsområdet utgörs av hela landet. Barnen/ungdomarna/de unga vuxna är omhändertagna enligt socialtjänstlagen (SoL) eller LVU-lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.Vi vänder oss till de barn, ungdomar och unga vuxna som p.g.a. sitt beteende och/eller att dess omsorgsgivare ej har förmåga att möta deras behov och de då har svårt att bo kvar hemma, i familjehem och/eller ej klarar av ett eget boende. Behandlingsenheten är uppdelad i två avdelningar belägna i var sin del av huset separerade genom en låst dörr. Avdelningarna har gemensam personal och samtlig personal har därför kompetens för att behandla både pojkar och flickor. Vi kommer att på konsultbasis erbjuda psykolog och sjuksköterska vid behov. De inskrivna har gemensamma utrymmen där måltider intas och där gemensamma fritidsaktiviteter äger rum. Vissa aktiviteter bedrivs gemensamt när detta är lämpligt, vi på Ekhöjdens HVB anser att det är viktigt att alla lär sig att interagera med olika individer oberoende av kön, etnisk bakgrund eller annat. Dock har avdelningarna även egna aktiviteter vilka är särskilt anpassade för de som är inskrivna på respektive avdelning. Inriktningen på behandlingen utgår från ett humanistiskt synsätt med ett miljöterapeutiskt perspektiv. Behandlingen inkluderar mycket motivationsarbete med fokus på att ta tillvara individens egna förmågor och resurser, se det friska och bygga förutsättningar för ett gott framtida liv. Behandlingen utformas individuellt och utförs i en strukturerad och stabil social miljö där tydliga regler, rutiner och gränssättningar syftar till att främja en positiv utveckling. Behandlingen pågår kontinuerligt genom att eleverna deltar i dagliga aktiviteter och på så sätt erhåller olika sociala och praktiska färdigheter samt att lära sig följderna av handlingar utifrån det egna agerandet, det vill säga relationen mellan handling och konsekvens samt orsak och verkan, är en del i det dagliga arbetet. Exempel på olika behandlingsinslag som kan komma att finnas är: MI samtal, ART, Sociala färdigheter ADL träning KBT Grupper med olika teman där diskussioner och grupparbeten ingår Ekhöjdens HVB grundar sig på behandling, omvårdnad, stöd, omsorg och fostran. Vi arbetar med full respekt för den enskilde individen, och behandlingen kommer att formas utifrån barnets/ungdomens/den unga vuxnas behov. En mycket viktig del i detta är tillvarata individens egna förmågor och resurser. Personalen har en mycket viktig uppgift i att vara lyhörda och möta barnet/ungdomen/den unga vuxna där hen befinner sig i livet.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...