LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

LIKA PEDAGOGISK UTVECKLING AB

Beskrivning

Vi bedriver behandlingsinriktad familjehemsvård.

LIKAs huvudsakliga uppdrag är förstärkt och kraftigt familjehemsvård med stödinsatser. Vi tar emot barn med psykisk ohälsa, utåtagerande beteende, riskbruk och annan psykosocial- och neuropsykiatrisk problematik. Många av våra barn och unga har en problematik och behov som vanligen omhändertas på institution – Vi arbetar för att dessa barn och unga ska få rätt stöd och omvårdnad genom familjehemsvård istället. Detta gör vi genom att bygga ett starkt och tydligt nätverk/insats runt placeringen i välgranskade och utvalda familjer. Genom en behandlingsinriktad familjehemsvård får våra placerade barn och unga en möjlighet till trygghet och möjlighet att påbörja ett örändringsarbete utifrån sin egen förmåga. I många fall är LIKA:s initiala fokus i förändringsarbetet samverkan med biologiskt nätverk genom exempelvis föräldrasamtal, umgängesstruktur och stöd.

Målgrupp

JOUR- OCH FAMILJEHEMSVÅRD 0-21 ÅR

Vårt uppdrag är att säkerställa goda och övertid hållbara placeringar samt att barnen och ungdomarna ska ha en respektfull, stimulerande, strukturerad och trygg vardag. Vi vet att barn och ungdomar läker och utvecklas bäst i hemiljöer med god struktur, trygghet, kärlek och mycket tid. 

Vi arbetar även med ungdomar och unga vuxna ålder 16-21 med krminalitet och missbruk

FÖRÄLDER- BARNPLATSER

Vi har stor och god erfarenhet av att arbeta med förälder- barnplaceringar. Våra familjer kan erbjuda anpassade boenden och har tillsammans med våra familjehemskonsulenter god förmåga att stötta dessa placeringar.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Kontaktperson

Familjebehandling

Missbruks- och kriminalitetsprogram "Livsstilsverkstan"

Samtalskontakt för barnet (MI)

Tillgång till samtalsterapeut och/eller psykolog.

Avlastning för jour/familjehemmet

LIKAs arbete utgår infrån BBIC och TraumaMedveten Omsorg (TMO)

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...