iBalans

iBalans

Beskrivning

iBalans bedriver familjehemsvård, stödboende, öppenvård och chefstöd.

Målgrupp

iBalans målgrupp är barn, ungdomar och deras föräldrar. Problemområden kan bl. a vara omsorgsbrist, psykosocial-, drog-, relations-, skol-, neuropsykiatrisk- och anknytningsproblematik.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

 iBalans bedriver familjehemsvård, stödboende, öppenvård och utbildning.

Vår bärande idé är att individanpassa utbudet av våra tjänster utifrån efterfrågan och erbjuda en kvalitativ- och kostnadseffektiv vård.

Vi lyckas i vårt dagliga arbete för att vi har ett förhållningssätt och bemötande som är;
• professionellt
• respektfullt
• relationsskapande

I våra olika former av familjehemsvård förstärker vi familjehemsvården - där familjehemmet
alltid utgör basen för placeringen, med hög tillgänglighet, nära stöd, regelbunden handledning, utbildning och hög kompetens och lång erfarenhet hos familjehemskonsulenterna.

Utgångspunkten för alla placerade barn och ungdomar ska vara:

• Deras rätt till trygghet.
• Deras rätt till ett gott omhändertagande i familjehemmen.
• Deras rätt till sitt ursprung.
• Deras rätt att göras delaktiga och bli lyssnade till i viktiga frågor och beslut.

iBalans personal och ledning består bl.a. av socionomer med ett flertal utbildningar i olika metoder/teorier och i ledarskap därtill många års erfarenhet. Familjehemskonsulenterna är socionomer med olika vidareutbildningar och mycket lång erfarenhet av kommunalt och privat socialt förändringsarbete, både behandlingsarbete och myndighetsutövning.

Familjehemmen är utvalda och utredda enligt BRA-FAM och Kälvestens metoden och vid behov efterföljande analys av oberoende psykolog.

I vårt koncept ingår tillgång till beredskap dygnet runt. Vården kan – vid behov kompletteras med andra professioner.

iBalans erbjuder vecko-familjehemsvård för barn och ungdomar. En placering i vecko-familjehem kan innebära att barnet/ungdomen vistas i familjehemmet i veckorna och bor hemma på helger och lov.

iBalans erbjuder konsulentstödd förstärkt familjehemsvård. En placering i ett av våra förstärkta konsulentstödda familjehem kan ses som ett fullgott alternativ till utredningsplaceringar, HVB-placeringar och övrig institutionsvård.

iBalans erbjuder utredningsplacering i familjehem för barn, ungdomar samt föräldrar och barn. Vår erfarenhet säger oss att det finns ett behov av att skapa kvalitativa alternativ till dagens utbud avseende utredningsplaceringar - framförallt för de lite yngre barnen och deras föräldrar.

iBalans har ett stödboende om fyra lägenheter beläget i Lund, boendet består av 2 rums lägenheter som är fullt utrustade och som omgärdas av en stor härlig trädgård.

iBalans stödboende/träningsboendetar emot ungdomar och unga vuxna som är i behov av förstärkt öppenvård, stöd i boendet, sysselsättning, kontakt med myndigheter etc. Boendet fungerar utmärkt som utslussboende för HVB- och familjehemsplacerade ungdomar. Boendet är även lämpligt för föräldrar och barn som har behov av stöd i föräldrarollen.
iBalans har sitt kontor på stödboendet, vilket i praktiken innebär att boendet är bemannat varje dag.

iBalans erbjuder olika former av öppenvård - individuellt anpassad öppenvård till barn/ungdomar och vuxna, samt stöd vid umgänge.

iBalans erbjuder handledning, stöd och utbildning till socionomer och chefer inom kommunal socialtjänst.

 

Övrig verksamhet

iBalans olika typer av utsluss, öppenvård och utbildning


iBalans har möjlighet att ”följa med” barnet och dess familj vid avslutade familjehemsplaceringar dels i form av öppenvård som bedrivs i det egna hemmet dels i form av stöd/träningsboende. Öppenvård i det egna hemmet är individuellt anpassad utifrån behoven hos den enskilda. Stödet i boendet anpassas utifrån varje enskild individ.

iBalans har sitt kontor på stöd/träningsboendet vilket i praktiken innebär att personal finns tillgänglig varje vardag. Vid behov kan boendet bemannas även helger, kvällar och nätter.
Boendet ligger i en hyresfastighet om 4 lägenheter, i Lund. Lägenheterna är fullt utrustade. Huset omgärdas av en stor trädgård.

Stöd och utbildning
iBalans erbjuder handledning, stöd och utbildning till socionomer och chefer inom kommunal socialtjänst.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...