Bloton

Bloton

Beskrivning

Bloton Familjehemsvård bedriver kvalificerad familjehemsvård för barn, ungdomar, unga vuxna och deras nätverk.Bloton Familjehemsvård står på två ben, systemteoretisk familjeterapi och kognitiv beteendeterapi. Vi har en stark tro på människan och dess förmåga att hantera svåra situationer, men även att utvecklas och förändras. En viktig faktor för framgångsrik familjehemsvård är stabilitet i placering. Vi matchar våra placerade individer utifrån den kunskap vi har vid placeringstillfället i våra familjehem. Familjehemmen har kvalificerad handledning och stöd i sitt arbete. Vi erbjuder även adekvata behandlingsinsatser för den placerade på plats i familjen. Dessa faktorer säkerställer möjligheten att placeringen har en varaktighet över tid. Detta ökar förstås möjligheten att den placerade individen får kontinuitet i sin sysselsättning vilket är en stark skyddsfaktor och ger ökade möjligheter för en god utbildningsgrund inför framtiden.

 

Vår värdegrund innefattar vikten av arbete med den placerades nätverk. Detta gör att i samtliga ärenden kommer vi arbeta med familjen, släkten och eventuella andra viktiga personer för den placerade. Vi utgår från att människor skall leva i sitt naturliga sammanhang och att anledningen till placering är att det inte är möjligt just nu. Vår uppgift är att säkerställa möjligheten att människor får växa upp i sitt naturliga sammanhang under trygga och goda förhållanden.

Utöver den behandlande kontakten så kommer den placerade och dess familj ha en behandlingskordinator som är anställd av Bloton Familjehemsvård. Samma person kommer handleda familjehemmet, hålla kontakten med socialsekreterare samt säkerställa kvaliteten på vården.

Bloton familjehemsvård utgör en del i den vårdkedja som Bloton Öppenvård kan erbjuda. Vi erbjuder insatser i förebyggande syfte för placering, jourplacering, placering med behandlingsinsats och eftervård. Behandlingskordinator och behandlare har möjlighet att följa vården från början till slut. Vår erfarenhet, och även forskning, pekar på vikten av kontinuitet när det gäller att följa människors förändringsprocess

 

 

Målgrupp

Barn och unga 0-20, samt deras föräldrar och nätverk, som är i behov av förstärkt familjehemsvård där familjehemmen får stöd i uppdraget att ge barnet/unge färdigheter i vardagen.

Där den placerade och deras familjer behöver nya färdigheter/behandling för att utveckla nya kommunikationsmösnter, beteenden i sin adag mellan varandra och omgivningen.

Bland annat inom Social, psykosocial och Neuropsykatri

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Bloton Familjehemsvård utför tillsammans med uppdragsgivare planera för vårdinsatsen utifrån utredning och vårdplan, vilket resulterar i en genomförandeplan. Den typ av behandlande insats som bedöms ha god funktion kommer utan extra kostnad att tillsättas och bedrivas av Bloton Öppenvård. Närmare beskrivning av de behandlings- insatser Bloton Öppenvård kan erbjuda hittar ni på hemsidan.

Bloton Öppenvård arbetar utifrån en modell som innefattar skattningar av mående, beteenden och risk- och skyddsfaktorer. Vi tillsätte adekvata insatser som bygger på socialsekreterens bedömningar och eventuell kompletterande information. Dessa insatser kommer kvalitets-säkras och följas upp. Vi mäter förändring hos individen och familjen under hela processen för att på så vis förstå vad som behöver göras och när individen och familjen är redo för återflytt till hemmet.  

Den placerade och dennes vårdnadshavare får en egen samtalskontakt/kuratpr genom Bloton öppenvård för att trygga att alla i näverket får stöd i situationen och kan utveckla färdigheter och ändra sitt beteende mönster i sin familj och situation.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...