Bloton Öppenvård

Bloton Öppenvård

Beskrivning

Bloton Öppenvård bedriver kvalificerad familjehemsvård för barn, ungdomar, unga vuxna och deras nätverk. Bloton Öppenvård står på två ben; systemteoretisk familjeterapi och kognitiv beteendeterapi. Vi har en stark tro på människan och dess förmåga att hantera svåra situationer, men även att utvecklas och förändras. En viktig faktor för framgångsrik familjehemsvård är stabilitet i en placering. Vi matchar våra placerade individer utifrån den kunskap vi har vid placeringstillfället i våra familjehem. Familjehemmen har kvalificerad handledning och stöd i sitt arbete. Vi erbjuder även adekvata behandlingsinsatser för den placerade på plats i familjen. Dessa faktorer säkerställer möjligheten att placeringen har en varaktighet över tid och det ökar möjligheten att den placerade individen får kontinuitet i sin sysselsättning vilket är en stark skyddsfaktor och ger ökade möjligheter för en god utbildningsgrund inför framtiden.

Vår värdegrund innefattar vikten av arbete med den placerades nätverk. Detta gör att i samtliga ärenden kommer vi även arbeta med familjen, släkten och eventuella andra viktiga personer för den placerade. Vi utgår från att människor skall leva i sitt naturliga sammanhang och att anledningen till placering är att det inte är möjligt just nu. Vår uppgift är att säkerställa möjligheten att människor får växa upp i sitt naturliga sammanhang under trygga och goda förhållanden.

Vid varje placering finns även en behandlingskoordinator från Bloton Öppenvård inkopplad som kommer handleda familjehemmet, hålla kontakt med socialtjänst samt säkerställa kvalitén på vården.

Familjehemsvården utgör en del i den vårdkedja som Bloton Öppenvård kan erbjuda. Vi erbjuder insatser i förebyggande syfte vid placering, jourplacering, placering med behandlingsinsats samt eftervård. Behandlingskordinator och behandlare har möjlighet att följa vården från början till slut. Vår erfarenhet, och även forskning, pekar på vikten av kontinuitet när det gäller att följa människors förändringsprocess.

Bloton Öppenvård har även erfarenhet av och kan erbjuda öppenvårdsarbete i kommunala familjehem eller andra konsuletstödda familjehem. 

Målgrupp

Barn och unga 0-20 år samt deras föräldrar och nätverk som är i behov av förstärkt familjehemsvård där familjehemmen får stöd i uppdraget att ge barnet/den unge färdigheter i vardagen.

Där den placerade och dennes familj behöver nya färdigheter eller behandling för att utveckla nya kommunikationsmönster och beteenden i sin vardag mellan varandra och omgivningen.

Bland annat inom Social, psykosocial och neuropsykiatri.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Bloton Öppenvård kommer tillsammans med uppdragsgivare planera för vårdinsatsen utifrån utredning och vårdplan, vilket resulterar i en genomförandeplan.Den typ av behandlande insats som bedöms ha god funktion kommer utan extra kostnad att tillsättas och bedrivas av Bloton Öppenvård. Närmare beskrivning av de behandlingsinsatser Bloton Öppenvård kan erbjuda hittar ni på hemsidan www.bloton.se

Bloton Öppenvård arbetar utifrån en modell som innefattar skattningar av mående, beteenden och risk- och skyddsfaktorer. Vi tillsätter adekvata insatser som bygger på socialsekreterarens bedömning och kompletterande information i form av vår egen kartläggning. Dessa insatser kommer kvalitetssäkras och följas upp. Vi mäter förändring hos individen och familjen under hela processen för att på så vis förstå vad som behöver göras och när individen och familjen är redo för återflytt till hemmet. Den placerade och dennes vårdnadshavare får en egen samtalskontakt/kurator genom Bloton Öppenvård för att trygga att alla i nätverket får stöd i situationen och kan utveckla färdigheter och ändra sitt beteendemönster i sin familj och i sin situation. 

Övrig verksamhet

Bloton Öppenvård erbjuder tjänster för barn, ungdomar och deras familjer, liksom för enskilda vuxna som syftar till bättre mående och funktion för den som söker vår hjälp. Vi ger våra tjänster efter uppdrag från kommun, landsting, företag eller efter direktkontakt från den enskilde. 

Bloton Öppenvård kan erbjuda stöd- och behandlingsinsatser efter önskemål och formar dessa i samråd med uppdragsgivare och den enskilde individen. Att skapa individuella behandlingsprogram som bygger på evidens, forskning och beprövad erfarenhet, är utgångspunkten för tjänsterna i Bloton Öppenvård.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...