ART Uppland

ART Uppland

Beskrivning

ART Uppland erbjuder konsulentstöttade jour- och familjehem i Stockholm, Uppsala och Skåne. Våra jour- och familjehem är i förstahand rekryterade för att matcha tonårsplaceringar men i viss fall kan vi även erbjuda placeringar för yngre barn.

Vi tror, så långt det är möjligt, på kulturell och språklig samhörighet mellan ungdom och familjehem i synnerhet när det finns psykosocial problematik.
Till den placerade ungdomen kopplas en ungdomssamordnare från vår Öppenvård för att ytterligare stötta denne att nå målen med vården. Familjehemmet har stöd och handledning från en av våra familjehemskonsulenter. Våra familjehem får endast ta emot en, max två, placering i taget. Familjehemmet ger ungdomen daglig omsorg, kärlek och vägledning. Ungdomssamordnarens uppdrag skräddarsys utifrån individen och syftar till att komplettera den relation och det stöd ungdomen får från familjehemmet. Ungdomssamordnarna finns även inom ART Uppland för att ge ungdomarna ytterligare en trygg person att vända sig till med bekymmer och funderingar.

Jour- och familjehemmen är oftast ensamstående vuxna av samma kön som fungerar som förebilder för tonåringen. Vår erfarenhet är att detta är en framgångsfaktor med just tonårsplaceringar. Men vi har även andra familjekonstellationer i vår familje-bank. 
I insatsen får individen ta del av ART Upplands relationella förhållningssätt som baseras på KASAM (Känsla av sammanhang) som är det centrala begreppet i det salutogena perspektivet. Vi utgår från den vård- och genomförandeplan som socialtjänsten utformat med en självklar delaktighet från barnet/ungdomen.

”ART Uppland tror på att alla ungdomar har färdigheter som vi tillsammans kan hjälpas åt att locka fram. ART Uppland visar ungdomarna att vi tror på dem och deras färdigheter vilket ungdomarna snabbt får en känsla av när de placeras hos oss”. Citat medarbetare.

Målgrupp

Framför allt tonåringar med psykosocial problematik.

Övrig verksamhet

Träningsboende HVB Öppenvård

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...