Ljuset och Lugnet

Ljuset och Lugnet

Beskrivning

Trygghet, Omtanke, Stabilitet och Tydlighet

De värdeorden genomsyrar varje möte med ett barn eller en ungdom som kommer till oss. Vårt fokus är att ge de barn, unga och familjer som kommer till oss möjligheter till en trygg framtid.

Vi erbjuder konsulentstödda familjehem med mångfacetterade bakgrunder och kompetenser.

Vi arbetar snabbt och kan ta emot uppdrag omgående. Vi värdesätter kvalitet, kommunikation och tillgänglighet i samarbeten med våra uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare är olika kommuners socialtjänster, från hela landet.

 

Målgrupp

Vi tar emot placeringar av barn och unga mellan 0 till 20 år enligt följande: Unga ensamkommande, sociala problem, självskadebeteende, psykologisk problematik, ätstörning, självskadebeteende, skyddat boende, kriminalitet samt missbruksproblematik. Vi tar även emot placeringar av familjer enligt följande: Skyddade boenden, omsorgsbrister, integrering, svårigheter i föräldrar rollen samt övergrepp.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

De metoder vi arbetar med är KASAM, MI, KBT och COPE För att skapa förändringen kommer vi arbeta utifrån KASAM, känsla av sammanhang, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Motiverande samtal: MI bygger på motivera till beteendeförändring, vi kommer att stärka individerna i att hitta sina egna lösningar till förändring och befästa och vidmakthålla motivationen strategier. COPE Föräldrastödsprogram COPE- programmet har utarbetats i Kanada av professor Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton, Ontario. Programmet är evidensbaserat och har fått stor spridning i Sverige inom framförallt förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst, men även inom landstingsverksamheter såsom BUP och barnhabilitering. COPE ger den vuxne verktyg att förstå och bemöta barn, Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, Förbättra samspelet inom familjen, Skapa ett nätverk mellan vuxna KBT - Kognitiv beteende terapi. Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Övrig verksamhet

Bredvid boenden.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...