Omsorgsbyrån Individ & Familj AB

Omsorgsbyrån Individ & Familj AB

Beskrivning

När en familj visar intresse för att samarbeta med Omsorgsbyrån Individ & Familj och därmed välkomna ett barn i sitt hem påbörjas arbetet på ett effektivt, rättssäkert och tryggt sätt för alla inblandade parter. Den första kontakten sker oftast över telefon där vi inleder med frågor enligt våra rutiner. Vi träffar varje familj minst tre gånger innan en placering kan bli aktuell, detta i samband med att aktuella registerutdrag lämnas. Är allt som det ska fortsätter vi till bedömningsprocessen som inledningsvis sker med stöd av ett frågeformulär (BRA-fam) och följs därefter upp med kvalitativ djupintervju som kartlägger de potentiella familjehemsföräldrarnas alla livsområden. Avslutningsvis för att godkännas som ett familjehem krävs en referenstagning från icke jäviga som styrker familjens lämplighet som familjehem. Därefter kan en placering bli aktuell.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Genom vår erfarenhet av tillståndspliktig verksamhetsdrift har vi byggt upp ett stort kontaktnät som sträcker sig över hela landet. Vi har tillgång till en egen familjebank med familjer som är lämpliga och trygga och som gärna vill erbjuda ett välkomnande hem till behövande barn. Vår familjebank består av familjehem som vi har besökt och utrett samt familjer som är under utredning. Genom vår familjebank kan vi snabbt anpassa oss efter barnets behov och hitta rätt familj till rätt barn. Då vi har en stor erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet har vi även tillgång till handikappanpassade hem. Vi är lyhörda och anpassar våra insatser efter familjehemmens behov, dels via vardaglig konsulentkontakt, dels genom strukturerad handledning. Vi erbjuder också stöd till familjens alla medlemmar eftersom en placering påverkar fler än bara den placerade och de vuxna. Omsorgsbyrån Individ & Familjs jour finns tillgänglig på telefon dygnet runt. Möjligheten att ringa och rådgöra med en konsulent, på barnets eget språk, gör att det sällan uppstår akuta situationer i familjehemmen. Vi avlastar våra familjehem genom att ansvara för kringkontakter och planering. Vi sitter också med på möten och stöttar i kontakt med anhöriga, myndigheter och andra vårdgivare.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...