Futura familjehemsvård

Futura familjehemsvård

Beskrivning

Vad gör Futura familjehemsvård?

Vi arbetar med individuellt anpassad familjehemsvård. Insatserna kan ske i våra egna familjehem eller om våra uppdragsgivare så önskar, som ett utökat stöd i kommunala familjehem.

Vi anser att det är viktigt att hitta rätt nivå på insatserna och är därför angelägna om att uppdraget ska vara så tydligt som möjligt. Vi utgår från uppdragivarens genomförandeplan/vårdplan och gör sedan upp en arbetsplan utifrån uppdraget. För att säkerställa att vi alla har samma uppfattning gällande uppdragets innehåll och omfattning och därmed underlätta kommunikationen mellan oss familjehemskonsulenter, uppdragsgivare och den berörda klienten har vi valt att återkoppla utifrån BBIC- respektive ASI-rubriker.

Vi utgår från en inlärningsteoretisk grund där fokus är på förändring av dysfunktionella beteenden som ofta ligger till grund för placeringen. Familjevärdarna har en viktig funktion som förebilder. I de fall en mer uttalad beteendeproblematik föreligger gör familjehemskonsulenten en beteendeanalys som underlag för vidare handledning. Samtliga familjehem får kontinuerlig handledning vilken anpassas utifrån klientens behov och uppdragets art.  

Vi är måna om att ha hög tillgänglighet och har beredskap dygnet runt, både som ett stöd för familjehemmen och för akuta förfrågningar gällande placeringar från kommunerna.

Futura familjehemsvård tillhandahåller utbildningar, både för våra egna och för kommunala familjehem, bl.a. ”Ett hem att växa i” och KBT-grund för familjehem.

I de fall en placerad klient har någon form av missbruksproblematik kan vi erbjuda motiverande samtal (MI) och/elleråterfallsprevention (ÅP) som ett komplement till familjehemsvården.  

Vi på Futura familjehemsvård utreder alla familjehem vi samarbetar med. Inför familjehemsutredningen tar vi en telefonkontakt där vi gör en förhandsbedömning om familjens lämplighet. Förutom djupintervjuer som sker i familjens hem, referenstagning och registerutdrag  använder vi oss av socialstyrelsens bedömningsinstrument BRA-fam och i de fall vi bedömer det vara aktuellt även nya Kälvesten.

Målgrupp

Styrkan med familjehemsvård är att det är möjligt att anpassa insatserna utifrån individens unika behov. Det innebär att vi på Futura familjehemsvård har möjlighet att erbjuda både barn, unga och vuxna denna form av insats, oberoende om behoven beror på bristande omsorg, ensamkommande barn, egen problematik eller missbruk.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi arbetar med individuellt anpassad familjehemsvård. Insatserna kan ske i våra egna familjehem eller om våra uppdragsgivare så önskar, som ett utökat stöd i kommunala familjehem. Vi anser att det är viktigt att hitta rätt nivå på insatserna och är därför angelägna om att uppdraget ska vara så tydligt som möjligt. Vi utgår från uppdragivarens genomförandeplan/vårdplan och gör sedan upp en arbetsplan utifrån uppdraget. För att säkerställa att vi alla har samma uppfattning gällande uppdragets innehåll och omfattning och därmed underlätta kommunikationen mellan oss familjehemskonsulenter, uppdragsgivare och den berörda klienten har vi valt att återkoppla utifrån BBIC- respektive ASI-rubriker. Vi utgår från en inlärningsteoretisk grund där fokus är på förändring av dysfunktionella beteenden som ofta ligger till grund för placeringen. Familjevärdarna har en viktig funktion som förebilder. I de fall en mer uttalad beteendeproblematik föreligger gör familjehemskonsulenten en beteendeanalys som underlag för vidare handledning. Samtliga familjehem får kontinuerlig handledning vilken anpassas utifrån klientens behov och uppdragets art. Vi är måna om att ha hög tillgänglighet och har beredskap dygnet runt, både som ett stöd för familjehemmen och för akuta förfrågningar gällande placeringar från kommunerna. Futura familjehemsvård tillhandahåller utbildningar, både för våra egna och för kommunala familjehem, bl.a. ”Ett hem att växa i” och KBT-grund för familjehem. I de fall en placerad klient har någon form av missbruksproblematik kan vi erbjuda motiverande samtal (MI) och/eller återfallsprevention (ÅP) som ett komplement till familjehemsvården. De lagar och förordningar som styr placeringarna är SoL (Socialtjänstlagen), LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) samt LSS (Lag med stöd och service till vissa funktionshindrad).

Övrig verksamhet

Futura familjehemsvård tillhandahåller utbildningar, både för våra egna och för kommunala familjehem, bl.a. ”Ett hem att växa i” och KBT-grund för familjehem. I de fall en placerad klient har någon form av missbruksproblematik kan vi erbjuda motiverande samtal (MI) och/eller återfallsprevention (ÅP) som ett komplement till familjehemsvården.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...