afh-logo

Erfaret familjehem i Sörmland. Flickor

Södermanlands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Paret har lång erfarenhet av att vara familjehem och de får goda referenser. Vi upplever paret som varma och omhändertagna personer som tar emot barnet/ungdomen på ett bra sätt och har förmåga av att kunna skapa goda relationer till de placerade. Paret uppvisar ett stort engagemang i att stötta barnen i deras skolgång och i relation till biologfamiljen utifrån barnets behov. Rekommenderas för placering av flickor från ca 10 år och uppåt. 

Futura familjehemsvård:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi arbetar med individuellt anpassad familjehemsvård. Insatserna kan ske i våra egna familjehem eller om våra uppdragsgivare så önskar, som ett utökat stöd i kommunala familjehem. Vi anser att det är viktigt att hitta rätt nivå på insatserna och är därför angelägna om att uppdraget ska vara så tydligt som möjligt. Vi utgår från uppdragivarens genomförandeplan/vårdplan och gör sedan upp en arbetsplan utifrån uppdraget. För att säkerställa att vi alla har samma uppfattning gällande uppdragets innehåll och omfattning och därmed underlätta kommunikationen mellan oss familjehemskonsulenter, uppdragsgivare och den berörda klienten har vi valt att återkoppla utifrån BBIC- respektive ASI-rubriker. Vi utgår från en inlärningsteoretisk grund där fokus är på förändring av dysfunktionella beteenden som ofta ligger till grund för placeringen. Familjevärdarna har en viktig funktion som förebilder. I de fall en mer uttalad beteendeproblematik föreligger gör familjehemskonsulenten en beteendeanalys som underlag för vidare handledning. Samtliga familjehem får kontinuerlig handledning vilken anpassas utifrån klientens behov och uppdragets art. Vi är måna om att ha hög tillgänglighet och har beredskap dygnet runt, både som ett stöd för familjehemmen och för akuta förfrågningar gällande placeringar från kommunerna. Futura familjehemsvård tillhandahåller utbildningar, både för våra egna och för kommunala familjehem, bl.a. ”Ett hem att växa i” och KBT-grund för familjehem. I de fall en placerad klient har någon form av missbruksproblematik kan vi erbjuda motiverande samtal (MI) och/eller återfallsprevention (ÅP) som ett komplement till familjehemsvården. De lagar och förordningar som styr placeringarna är SoL (Socialtjänstlagen), LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) samt LSS (Lag med stöd och service till vissa funktionshindrad).

Vänligen vänta...