afh-logo

Familjehem i Sörmland. Barn/tonåringar/unga vuxna

Södermanlands län
Kan ta emot idag
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Futura familjehemsvård ABs bedömning är att paret kan erbjuda ett barn från ca sju års ålder och uppåt samt unga vuxna en trygg vardag och att de kommer kunna stötta denne i sin skolgång, kontakt med biologiskt nätverk och vardag. Vi på Futura familjehemsvård AB kommer se till att de får nödvändig handledning och kunskap gällande uppdraget som familjehem.

Paret har erfarenhet av barn och har fungerat som avlastning åt ett annat familjehem som Futura familjehemsvård har god kännedom om, de har dock ingen tidigare erfarenhet av att vara familjehem. I våra möten med paret har båda visat en uppriktig vilja och engagemang gällande att bli familjehem och kunna hjälpa barn och ungdomar till en fungerande vardag och ut i vuxenlivet. De referenspersoner vi talat med har ytterligare stärkt bilden av paret som stabila i sin relation, engagerade, hjälpsamma och omsorgstagande.

Futura familjehemsvård:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi arbetar med individuellt anpassad familjehemsvård. Insatserna kan ske i våra egna familjehem eller om våra uppdragsgivare så önskar, som ett utökat stöd i kommunala familjehem. Vi anser att det är viktigt att hitta rätt nivå på insatserna och är därför angelägna om att uppdraget ska vara så tydligt som möjligt. Vi utgår från uppdragivarens genomförandeplan/vårdplan och gör sedan upp en arbetsplan utifrån uppdraget. För att säkerställa att vi alla har samma uppfattning gällande uppdragets innehåll och omfattning och därmed underlätta kommunikationen mellan oss familjehemskonsulenter, uppdragsgivare och den berörda klienten har vi valt att återkoppla utifrån BBIC- respektive ASI-rubriker. Vi utgår från en inlärningsteoretisk grund där fokus är på förändring av dysfunktionella beteenden som ofta ligger till grund för placeringen. Familjevärdarna har en viktig funktion som förebilder. I de fall en mer uttalad beteendeproblematik föreligger gör familjehemskonsulenten en beteendeanalys som underlag för vidare handledning. Samtliga familjehem får kontinuerlig handledning vilken anpassas utifrån klientens behov och uppdragets art. Vi är måna om att ha hög tillgänglighet och har beredskap dygnet runt, både som ett stöd för familjehemmen och för akuta förfrågningar gällande placeringar från kommunerna. Futura familjehemsvård tillhandahåller utbildningar, både för våra egna och för kommunala familjehem, bl.a. ”Ett hem att växa i” och KBT-grund för familjehem. I de fall en placerad klient har någon form av missbruksproblematik kan vi erbjuda motiverande samtal (MI) och/eller återfallsprevention (ÅP) som ett komplement till familjehemsvården. De lagar och förordningar som styr placeringarna är SoL (Socialtjänstlagen), LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) samt LSS (Lag med stöd och service till vissa funktionshindrad).

Vänligen vänta...