Slussbo

Slussbo

Beskrivning

Slussbo bedriver verksamhet för boende och vård. Målsättningen är att bli ledande aktör inom ramen för boende och vård för ensamkommande flyktingbarn med eller utan permanent uppehållstillstånd och ungdomar med psykosocial problematik.

Slussbo jobbar på uppdrag av socialtjänsten att integrera ungdomar i samhället. Vårt arbetssätt har tydliga riktlinjer och är specialanpassat utifrån varje individ för att bäst passa in på dennes specifika behov för en integration i samhället. Vårt mål för ensamkommande flyktingbarn är att inget barn ska behöva växa upp utan föräldrar. Vi jobbar därför stenhårt med att hitta rätt familj till var och varenda barn. För oss på Slussbo är det en självklarhet att alla barn ska få möjligheten att växa upp i en familj och inte på ett vårdboende.

Arbetsmetod

Våra familjehemskonsulenter gör kontinuerliga uppföljningar kring familjehemsplaceringarna. Enligt överenskommelse med placerande socialtjänst skickas regelbundet rapporter på hur placeringen fortskrider och utvecklas samt hur man arbetar mot uppsatta mål enligt genomförandeplanen.

Slussbo genomför löpande dokumentation avseende de uppdrag som är aktuella inom verksamheten. Verksamheten arbetar med dokumentation utifrån de direktiv som finns i aktuell lagstiftning och författning. (SOSFS 2014:5)

Kvalitetssäkring är viktigt för Slussbo. Därför bedrivs arbetet utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och i enlighet med för professionen accepterade etiska och yrkesmässiga regler, lagar, riktlinjer och metoder. Slussbo arbetar aktivt för att hålla sig uppdaterad och utveckla metoderna. Arbetet grundar sig på verksamhetens ledningssystem vilket följer SOSFS 2011:9. I verksamheten ledningssystem finns det rutiner för bland annat, synpunkter och klagomål, anmälan och utredning av missförhållande (Lex Sarah), samverkan, egenkontroll, avvikelsehantering, utredning och uppföljning med flera.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...