Lejongårdar Human Support Care

Lejongårdar Human Support Care

Beskrivning

 • Pris

  1900 kronor/dygn - förstärkt familjehemsvård.
  2300 kronor/dygn - extra förstärkt familjehemsvård (med tätare behandlingsarbete och externa kontakter)
  Neoropsykiatriska utredningar kan genomföras - prisförfrågan inför varje tillfälle.

 • Antal platser/Boendeform

  26 platser fördelat på 17 familjehem.

 • Upptagningsområde

  Hela Sverige som upptagningsområde för vår familjehemsverksamhet. Familjehemmen finns i Skåne.

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Dari, Pashto, Persiska

 • Lejongårdar samråder med den placerade, uppdragsgivaren och familjehemmet avseende skolgången.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Human Support Care är del av en större organisation vid namn Lejongårdar. Lejongårdars vision är att skapa de bästa förutsättningarna åt dem vi möter, för att de ska kunna leva ett självständigt och fullvärdigt liv. Visionen grundar sig på begrepp som hög kvalitet, bred kompetens, engagemang, medbestämmande, ansvar och respekt för den enskilde.

  Vi som arbetar i Lejongårdar verksamhet tror på vår vision, att vi med vår utbildning och erfarenhet kan ge människor i socialt utsatta situationer bättre levnadsvillkor. Vi siktar på att ge dem vi möter de bästa förutsättningarna att kunna leva ett självständigt och fullvärdigt liv. Vi lägger stor vikt vid det psykosociala samtalet, eftersom vi vet att en ökad förståelse för och närvaro till våra vårdtagare skapar tillitsfulla och trygga relationer. Vi vill helt enkelt ge stöd utöver det vanliga till dem vi möter. Vidare bistår vi även med praktisk assistans av hög kvalitet. Vi arbetar nära våra vårdtagare med målet att varje person vi möter ska lämna vår omsorg med en bättre livskvalitet och bättre levnadsvillkor än vad de tidigare hade.

  Lejongårdar är en verksamhet med arbetsglädje, stolthet och en mängd olika idéer och nytänkande. Erfarenheten av socialt arbete inom myndighetsutövning, behandlingsarbete, boendestöd, integrationsarbete, social problematik samt arbete utifrån kognitiva metoder gör att personalen är väl insatt i hur man på bästa sätt kan möta de behov som uppstår. Vi vill ge det bästa stödet, eftersom vi är engagerade i det vi gör. Vi anser därför att vi kan arbeta med ett stort hjärta. Vårt fokus ligger på att skapa tillitsfulla relationer med de som får vårt stöd. Detta för att de ska känna sig trygga och kunna leva ett fullvärdigt liv. Eftersom verksamheten är privat så kan vi utforma verksamheten utifrån vår egen vision och det arbetssätt som vi tror på. Det gör det enklare att följa de behov av socialt stöd som finns och samtidigt blir det smidigare att kunna anpassa verksamheten efter förändrade behov. Vi vill erbjuda bästa tänkbara stöd åt varje person som möter oss och vi vill ge stöd hela vägen.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning i familjehem sker minst varje vecka om inget annat är överenskommet. Skriftliga månadsrapporter lämnas till uppdragsgivaren en gång per månad. Därutöver sker uppföljningsträffar med den placerade, familjehemmet, Lejongårdar samt uppdragsgivaren.

  Lejongårdar utvärderar sina placeringar genom samtal med familjehem och med uppdragsgivaren. Det är en del i kvalitetssäkringen och förbättringsarbetet av verksamheten.

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till utsluss genom Lejongårdars stödboendeverksamhet.

 • Sysselsättning

  Familjehemmen uppmuntras att erbjuda de placerade möjligheter till fritidssysselsättning. Lejongårdar kan bevilja särskilda kostnader för fritidsaktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  Utifrån uppdragsgivarens önskemål.

 • Inskrivningsförfarande

  Efter överenskommelse om uppdrag mellan placerande myndighet och Lejongårdar hålls ett inledande samtal i familjehemmet. Mötet sker i största möjliga mån tillsammans med placerande myndighet. Under mötet klargörs uppdraget som Lejongårdar åtar sig. Utifrån uppdragsbeskrivningen eller vårdplanen skrivs sedan en inledande genomförandeplan för hur stödet ska se ut under placeringstiden. Innan inskrivningsmötet avslutas bokas en tid in för uppföljning.

Organisation/Personal

Human Support Care startade med stödboendeverksamhet i augusti 2015. I oktober 2015 utökades verksamheten med konsulentstödd familjehemsvård. I dagsläget är 13 personer (fem kvinnor och sju män) anställda i Human Support Care, varav fem (tre män och två kvinnor) arbetar i den konsulentstödda familjehemsverksamheten.

2016 köpte Human Support Cares moderbolag ytterligare en verksamhet, HVB Lejongårdar. Idag går hela verksamheten under namnet Lejongårdar. I den konsulentstödda familjehemsverksamheten är merparten socionomer. Utöver verksamhetschefen finns en samordnare för familjehemsverksamheten som även matchar placeringar gentemot familjehemmen. Samordnaren har för närvarande tre familjehemskonsulenter som denne handleder. Familjehemskonsulenterna har i sin tur kontakt med familjehemmen och de placerade. Familjehemmen får handledning utifrån systemteoretisk teori och med BBiC som arbetsmodell. De placerade får de insatser som utlovas i genomförandeplanen. Utredningar av familjehemmen genomförs med hjälp av Kälvestensmetoden och nya Kälvestensintervjun. Varje familjehemskonsulent har en beredskap under kvällstid och helger om något skulle inträffa i familjehemmen. Familjehemssamordnaren och verksamhetschefen har även beredskap.

 • Konsulter

  Lejongårdar har avtal med en extern psykologverksamhet som erbjuder handledning till personal, temaföreläsningar, extra handledning till familjehemmen eller behandlingsinsatser till de placerade. Vid förfrågan kan även neuropsykiatriska utredningar genomföras.

 • Handledning

  Familjehemssamordnaren har en handledarutbildning på 15 hp. Handledning av familjehemskonsulenterna en gång per vecka.

 • Samverkan

  Lejongårdar strävar mot att arbeta för transparens mellan familjehemmet och uppdragsgivaren. Öppna dialoger uppmuntras och samverkan är en förutsättning för gott samarbete.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Lejongårdar har ett kvalitetsarbete som sker i en ständigt pågående process. Vår målsättning är att alltid sträva efter att förbättra våra insatser gentemot de personer som får vårt stöd. Det är just dessa personer som är källan till vilka behov som styr och vilka åtgärder som efterfrågas. Vi behöver lyssna på och förstå våra vårdtagare för att kunna utforma ett kvalitativt stöd. Därför behöver vi aktivt och i ett nära samarbete med vårdtagarna utvärdera vår verksamhet, både genom intern och extern utvärdering. Vi behöver ta hänsyn till synpunkter från vårdtagare och från vår personal, men också från placerande myndigheter, anhöriga, gode män, förvaltare och andra samarbetspartners. Vi behöver också kritiskt granska vår egen verksamhet och med stor transparens visa inom vilka områden vi vill förbättra vårt arbete.

 • Fortbildning

  Familjehemssamordnaren har genomgått en handledarutbildning på 15 hp.

 • Kommunikation/Avstånd

  Lejongårdar har kontor i Helsingborg. Våra familjehem finns i Skåne.

 • Tillsynsmyndighet

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 • Referenser

  Lämnas på begäran. Referenser finns från olika kommuner, både från BUF och Vuxenverksamheten.

Målgrupp

Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna med social problematik samt ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Inskrivning - Efter överenskommelse om uppdrag mellan placerande myndighet och Lejongårdar hålls ett inledande samtal i familjehemmet. Mötet sker i största möjliga mån tillsammans med placerande myndighet. Under mötet klargörs uppdraget som Lejongårdar åtar sig. Utifrån uppdragsbeskrivningen eller vårdplanen skrivs sedan en inledande genomförandeplan för hur stödet ska se ut under placeringstiden. Innan inskrivningsmötet avslutas bokas en tid in för uppföljning. Under placeringstiden - Lejongårdars mål är att följa den upprättade vårdplanen och genomförandeplanen samt att stå för det stöd som utlovas. Vi har regelbundna och täta uppföljningar med familjehemmet och vi erbjuder handledning till familjehemsföräldrarna. Vi följer upp barnets eller ungdomens behov för att försäkra oss om att han eller hon får en så bra placering i familjehemmet som möjligt. Skulle nya behov uppstå så ansvarar Lejongårdar för att detta förmedlas till uppdragsgivaren. Vi följer upp och dokumenterar enligt gällande regler. Varje månad lämnas en månadsrapport till den placerande myndigheten. Kvalificerad handledning - Handledarnas teoretiska utgångspunkt är modern psykodynamisk och systemisk teori. Ett relationsinriktat synsätt där fokus riktas på skapandet av meningsfulla och tillitsfulla relationer. Mentaliseringsperspektivet och anknytningsteorin är viktiga inslag i förståelsen för det som sker i mötet mellan familjehemmet och den placerade ungdomen eller barnet. Handledningen är inspirerad av ett fenomenologiskt tänkande som handlar om hur vi kan förstå en annan människas livsvärld och meningsuttryck via ett empatiskt förhållningssätt. En metod som fokuserar på handledarens respekt, närvaro och öppenhet inför familjehemsföräldrars genuina upplevelser, vilket är en förutsättning för utvecklandet av en fruktbar arbetsallians. Vi ser handledning med familjehemsföräldrar som en djupt mänsklig process som berör familjens hela livsvärld. I rollen som handledare till familjehemsföräldrar hanterar vi frågor som berör oss på djupet och som berör mänskliga uttryck. Utskrivning eller avbruten placering - Om Lejongårdar väljer att avbryta en placering grundar det sig oftast i att det inte längre är lämpligt att barnet eller den unge bor kvar i familjehemmet. I övrigt arbetar våra familjehemskonsulenter med att skapa en trygg och stabil placering i familjehemmet.

Övrig verksamhet

Stödboendeverksamhet innefattande skyddat boende, träningslägenheter, utslussningslägenheter, integrationsboende, akutboende, tillfälligt boende samt referensboende. Till varje boende finns en boendestödjare/kontaktperson som matchas individuellt mot den klient som ska placeras för bästa stöd. Lägenheterna är basutrustade och redo för inflyttning. Lejongårdar erbjuder psykosocialt och praktiskt stöd. Behandlingsarbetet och stödinsatserna omfattas av motiverande samtal (MI), kognitiva och miljöterapeutiska metoder, återfallspreventiva samtal, ADL-träning, integrationsarbete, mindfulness och nätverksarbete. Om behov finns kan vi även bistå med ASI- eller ADAD-utredningar eller skattningsinstrument som AUDIT och DUDIT.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...