afh-logo

Familj med två biologiska barn

Skåne län
Kan ta emot idag
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familj med två biologiska barn , pojke född -03 och flicka född -06. Familjen har bor i en villa på landsbygden i nordvästra Skåne. Närhet till större samhälle samt kommunikationsförbindelser till skola finns. Familjehemsmamman är hemmavarande och familjehemspappan arbetar heltid. Familjen utsrålar mycket värme, glädje och trygghet. De kan erbjuda den placerade fasta rutiner och ett varmt välkomnande i familjesystemet.

Human Support Care:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Inskrivning - Efter överenskommelse om uppdrag mellan placerande myndighet och Human Support Care hålls ett inledande samtal i familjehemmet. Mötet sker i största möjliga mån tillsammans med placerande myndighet. Under mötet klargörs uppdraget som Human Support Care åtar sig. Utifrån uppdragsbeskrivningen eller vårdplanen skrivs sedan en inledande genomförandeplan för hur stödet ska se ut under placeringstiden. Innan inskrivningsmötet avslutas bokas en tid in för uppföljning. Under placeringstiden - Human Support Cares mål är att följa den upprättade vårdplanen och genomförandeplanen samt att stå för det stöd som utlovas. Vi har regelbundna och täta uppföljningar med familjehemmet och vi erbjuder handledning till familjehemsföräldrarna. Vi följer upp barnets eller ungdomens behov för att försäkra oss om att han eller hon får en så bra placering i familjehemmet som möjligt. Skulle nya behov uppstå så ansvarar Human Support Care för att detta förmedlas till uppdragsgivaren. Vi följer upp och dokumenterar enligt gällande regler. Varje månad lämnas en månadsrapport till den placerande myndigheten. Kvalificerad handledning - Handledarnas teoretiska utgångspunkt är modern psykodynamisk och systemisk teori. Ett relationsinriktat synsätt där fokus riktas på skapandet av meningsfulla och tillitsfulla relationer. Mentaliseringsperspektivet och anknytningsteorin är viktiga inslag i förståelsen för det som sker i mötet mellan familjehemmet och den placerade ungdomen eller barnet. Handledningen är inspirerad av ett fenomenologiskt tänkande som handlar om hur vi kan förstå en annan människas livsvärld och meningsuttryck via ett empatiskt förhållningssätt. En metod som fokuserar på handledarens respekt, närvaro och öppenhet inför familjehemsföräldrars genuina upplevelser, vilket är en förutsättning för utvecklandet av en fruktbar arbetsallians. Vi ser handledning med familjehemsföräldrar som en djupt mänsklig process som berör familjens hela livsvärld. I rollen som handledare till familjehemsföräldrar hanterar vi frågor som berör oss på djupet och som berör mänskliga uttryck. Utskrivning eller avbruten placering - Om Human Support Care väljer att avbryta en placering grundar det sig oftast i att det inte längre är lämpligt att barnet eller den unge bor kvar i familjehemmet. I övrigt arbetar våra familjehemskonsulenter med att skapa en trygg och stabil placering i familjehemmet.

Vänligen vänta...