HelpingHome

HelpingHome

Beskrivning

Vi sätter barnet och ungdomen i centrum men är medvetna om att alla i kedjan måste få det stöd och den ersättning som behövs för att barnet/ungdomen ska få nödvändig vård och omsorg. Våra tjänster är uppbyggda så att de sätter barnen först och avlastar Socialtjänsten genom att hålla en hög kvalitet i kommunikation, tillgänglighet och utförande.

Våra idéer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell för en familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med jour- och familjehem.

Alla våra konsulenter har gedigen erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer. Vi ser som vår huvuduppgift att förebygga och motverka sammanbrott inom den familjehemsvård vi bedriver.
Den metodik som används i utredning och genomförande hämtas så långt som möjligt ur material som är rekommenderat av socialstyrelsen.

Varje placering föregås av noggrann matchning till ett lämpligt familjehem. I samband med placeringen utformas en genomförandeplan utifrån uppdrag/vårdplan i samverkan mellan uppdragsgivare, oss och familjehem. Familjehemskonsulenten dokumenterar enligt gällande lagstiftning och rapporterar regelbundet till uppdragsgivaren.

Vänligen vänta...