Carria Familjehem AB

Carria Familjehem AB

Beskrivning

Carria Familjehem består av ett team av professionella, erfarna och kompetenta familjehemkonsulenter som har en gedigen erfarenhet av socialt arbete med inriktning på målgruppen barn och unga. Teamet består av en enhetschef med socionomutbildning och familjehemskonsulenter med påbyggnadsutbildningar inom socialt arbete. 

Carria Familjehems arbetssätt grundar sig i barnperspektivet, således är det viktigt att barnet ligger i fokus. Vi arbetar utifrån ett professionellt, lösnings- och individbaserad förhållningssätt. Tillsammans med våra familjer erbjuder vi barn och unga en god omsorg, trygghet och stabilitet i våra placeringar. För att rekrytera högkvalitativa familjehem grundar sig våra utredningar på Kälvestenmetoden, BRA-FAM och BBIC. Utredningsprocessen bygger på flera steg i form av intresseanmälan, hembesök och djupintervju. 

Vi anser att en tydlig kommunikation och en god samverkan med Socialtjänsten och våra familjer är en grundförutsättning för en trygg och stadigvarande placering. Barn och unga har ett stort behov av trygghet och omsorg, därför lägger vi stor vikt vid kvaliteten i våra rapporter, utredningar, uppföljningar och placeringar.

 

Målgrupp

- Mamma barn placeringar

- Skyddade placeringar

- Pojkar/flickor 0-21

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Carria Familjehems mål är utifrån varje barn och ungas särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till integration och positiv utveckling. Därför erbjuder vi våra jour- och familjehem stöd och rådgivning per telefon dygnet runt, handledning och hembesök en gång i månaden. Syftet med hembesöken är att följa upp placeringen samt ge trygghet och stöd till familjen. Carria Familjehem erbjuder månadsrapporter som följer upp barnet/den unges utveckling och mående i familjehemmet.

Vi erbjuder våra familjer utbildningar. Vi anordnar även nätverksträffar med våra familjer en gång per termin. Under våra nätverksträffar kommer vi att lägga fokus på att utveckla våra familjer genom bland annat föreläsningar av olika professioner och workshops där vi utgår från olika situationer som kan uppstå när man är familjehem. Målet med våra nätverksträffar är att familjerna får större kunskap och erfarenheter som ligger till grund för en stadigvarande familjehemsplacering.

Övrig verksamhet

- Stödboende

- Boende utan stöd 

- Träningslägenheter

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...