Bogruppen i Sverige AB

Bogruppen i Sverige AB

Beskrivning

Bogruppen Familjehem 

Bogruppen familjehem har arbetat med familjehemsvård sedan 2012 och är främst verksamma i Mellansverige. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner. Bogruppen tar emot utsatta barn och ungdomar. I våra familjehem kan vi också ta emot förälder med barn som behöver skydd, eller stöd med att utveckla en tryggare anknytning.

Vi erbjuder ett förstärkt stöd till våra familjehem samt behandling vid behov till familjehemsplacerade barn och ungdomar via öppenvård. Bogruppen kan genomföra psykologutredningar, neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av socialtjänsten.

Familjehemskonsulenterna har förutom socionomutbildning, utbildning i att handleda familjehem och andra adekvata vidareutbildningar inom socialt arbete. Vi har minst tre års erfarenhet av socialt arbete inom IFO samt erfarenhet av familjehemsvård i såväl kommunal som privat regi.

Bogruppen strävar alltid efter att barn och ungdomar som bor hos oss ska ha en fungerande skolgång eller annan anpassad sysselsättning. Vi följer regelbundet upp skolarbetet och erbjuder skolans personal handledning eller konsultation.

  • Familjehemmets roll är att skapa en tillitsfull och hållbar relation till barn och ungdomar. Vi ser matchning som mycket viktig. Våra familjehem är valda utifrån deras olika kompetenser och erfarenheter.
  • Familjehemmet använder sig av vardagens möjligheter för att uppnå ett positivt samarbetsklimat, vilket är grunden för all förändring.
  • I handledningen får familjehemmet hjälp att hitta metoder och redskap som bäst gynnar barnets eller ungdomens utveckling.
  • Vi strävar alltid efter att lyfta fram det som fungerar hos barnet eller ungdomen och stärka det som personen är bra på. Våra familjehem erbjuds ”Ett hem att växa i” och kunskap i anknytningsteori och vägledande samspel för att få möjlighet att stärka sin förmåga till reflektion.
  • Bogruppen erbjuder utredning, behandling och eftervårdsinsatser utifrån socialtjänstens uppdrag.
  • Biologiska föräldrars engagemang och delaktighet är viktig. Vi utformar stödinsatser utifrån de önskemål socialtjänst har.
  • Vi erbjuder stöd till biologiska barn i familjehem utifrån familjens önskemål och uppdrag som familjehem för att förebygga sammanbrott.
  • Våra familjehemsföräldrar erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Våra konsulenter stödjer och handleder familjehemmet genom regelbundna hembesök. Vi har beredskap på kvällar, nätter och helger.

 

Målgrupp

Vi förmedlar konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar, vuxna, föräldrar/barn samt ensamkommande flyktingbarn. Problemområden kan vara omsorgsbrist, psykosocial problematik, skolproblematik, missbruk/kriminalitet, neuropsykiatrisk problematik m m.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Konsulentstöd för  Bogruppen betyder att vi förstärker familjehemsvården med hög tillgänglighet, nära stöd och regelbunden handledning. Familjehemmen ges fortbildning i aktuella ämnen utifrån familjen och företagets behov av kompetenshöjning. Familjernas arbete följs upp med täta kontakter via besök och telefon. I vårt koncept ingår extern handledning till familjehemmen samt tillgång till beredskap dygnet runt. Alla barn och ungdomar om placeras i Bogruppens familjehem kan erbjudas behandling genom öppenvården. Familjehemskonsulenten kan på uppdrag av socialtjänsten ha en samordnande funktion i ärendet. Vi kan också vara delaktiga vid planering av umgänge med det biologiska nätverket samt även vid behov delta. Vi har ett nära samarbete med uppdragsgivaren och lämnar regelbundna rapporter enligt BBIC.

Övrig verksamhet

Bogruppen kan erbjuda både öppenvård, stödboende och HVB som en del av en effektiv och fungerande vårdkedja. Vi finns från Åre i norr till Norrköping i söder med upptagningsområde i hela Sverige.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...