Kiron Care AB

Kiron Care AB

Beskrivning

Kiron Care AB erbjuder tjänster  inom området familjehemsvård med konsulentstöd. Vi erbjuder såväl förstärkta familjehem som kraftigt förstärkta familjehem. Familjehemmen är samtliga utredda enligt Kälvestens metod. Många av dem har erfarenhet eller flerårig erfarenhet som familjehem. Vi erbjuder våra familjehem regelbunden fortbildning samt handledning i grupp och enskilt. Våra konsulenter stöttar familjehemmen så mycket som behövs. Vi som driver Kiron Care AB har själva flerårig erfarenhet av att arbeta som familjehem. Vi har för övrigt många års erfarenhet av att arbeta med utsatta människor. Kiron Care är ett litet företag. Fördelen med det är att vi är angelägna om att göra ett bra arbete, att ge god service och att ha goda relationer med samarbetspartners, kunder och med klienterna. Vi vill kunna stå för vår verksamhet och är noga med öppenhet och kvalitetssäkring. Nackdelen med att vara ett litet företag, är att det är svårt att rymma all den bredd i kompetens som vi vill erbjuda. Detta kompenserar vi med vårt breda kontaktnät och genom samarbete i nätverk med andra vårdgivare. Vi har därigenom möjlighet att lägga till kompetenser som socionomer med specialistkompetens, psykologer, alkohol- och drogterapeuter, psykiater, mm.

Målgrupp

Vi erbjuder familjehem för jourplaceringar och för planerade eller stadigvarande placeringar. Vi har specialkompetens för skyddsplaceringar, både ärenden med "hedersproblematik" och andra ärenden där någon behöver skydd. Vidare har vi goda kunskaper i omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn och vi klarar relativt svåra sådana placeringar. Vidare har vi kunskap för och familjehem för att ta hand om unga vuxna med missbruksproblem. Vi arbetar gärna med tonåringar som har normbrytande beteende och/eller identitetsproblem.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Skyddsplaceringar: Arbetet baseras på ett program som inkluderar både fysiskt skydd och psykologiskt stöd, socialt stöd samt stöd för att bygga upp ett liv efter placeringen. Det sistnämnda inkluderar arbete med utbildning, arbete och uppbyggnad av fritidsintressen och identitet. Allt som sker inom ramen för programmet är noga planerat och in i minsta detalj förankrat hos klient och uppdragsgivare. Familjehemmen och konsulenten samarbetar nära och de erhåller uppföljning och stöd för arbetet. Jourplacering. Arbetet baseras på vårt program för jourplaceringar. Viktiga grundbultar är kundens, klientens och föräldrars delaktighet, tydlighet och transparens beträffande placeringens orsak, mål och medel. Särskild uppmärksamhet ägnas eventuellt missbruk, den placerades och föräldrarnas existentiella situation, samt behovet av stöd för att förbättra den placerades möjligheter i nästa skede, oavsett om det handlar om att komma tillbaka hem eller att komma vidare till annan vårdform. Stadigvarande placeringar. Även här baseras arbetet på vårt program. Programmet inleds med en behovsanalys i samråd med uppdragsgivare, klient och klientens nätverk. Analysen integreras i genomförandeplan och den följs upp, utvärderas och revideras kontinuerligt. Av analysen framgår alltid vilket personligt stöd den placerade behöver, vilket stöd den placerades nätverk behöver och vad som behövs för en fungerande sysselsättning i utbildning eller annat. Särskild uppmärksamhet ägnas också eventuella missbruk och psykisk ohälsa. Vid långvariga placeringar skall placeringen erbjuda en familj och ett hem i första hand. Behandling ges sedan av konsulenter och andra professionella vårdgivare. Missbruk: Vårt program för placering av missbrukare i familjehemsvård innehåller mycket av det som nämnts ovan, men därtill ingår också att vi arbetar med den placerades motivation med hänsyn tagen till var den placerade befinner sig i den rent biokemiska och medicinska processen. Vi arbetar även alltid med eventuellt medberoende hos nätverket. Drogtester samt alkohol- och drogterapi ingår ofta liksom en individuellt utformad coaching för den placerade. Även för ensamkommande flyktingbarn har vi ett program. Behandlingsinnehållet kan variera beroende på om placeringen är som jour eller mera stadigvarande. Vidare kan det skilja sig beroende på om det finns inslag av normbrytande beteende, missbruk eller psykisk ohälsa. Det som alltid ingår är stöd för att klara den aktuella existentiella situationen oavsett om det handlar om sorg och saknad efter anhöriga, traumatiska kriser eller stöd för att klara ett negativt besked. Ett systematiskt stöd för integrationen på den nivå som är möjlig, ingår alltid.

Övrig verksamhet

Kiron Care erbjuder även föreläsningar och utbildning inom området personskydd och skyddsplaceringar samt inom området ensamkommande flyktingbarn. Vi erbjuder även handledning till personal som arbetar med sådan verksamhet.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...