Kiron Care AB

Kiron Care AB

Beskrivning

Kiron Care AB erbjuder tjänster  inom området familjehemsvård med konsulentstöd. Vi erbjuder såväl förstärkta familjehem som kraftigt förstärkta familjehem. Familjehemmen är samtliga utredda utifrån djupintervju. Många av dem har erfarenhet eller flerårig erfarenhet som familjehem. Vi erbjuder våra familjehem regelbunden fortbildning samt handledning i grupp och enskilt. Våra konsulenter stöttar familjehemmen så mycket som behövs. Vi som driver Kiron Care AB är utbildade socionomer och beteendevetare. Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänst, familjehemsvård och behandlingsarbete. Kiron Care är ett litet företag. Fördelen med det är att vi är angelägna om att göra ett bra arbete, att ge god service och att ha goda relationer med samarbetspartners, kunder och med klienterna. Vi vill kunna stå för vår verksamhet och är noga med öppenhet och kvalitetssäkring.

Målgrupp

Vi erbjuder jour- och familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Vi har även familjehem som tar emot personer med missbruk, självskadebeteende, behov av skydd samt föräldrar-barn placeringar. Vidare har vi goda kunskaper i omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn och vi klarar relativt svåra sådana placeringar. Vi arbetar gärna med tonåringar som har normbrytande beteende och/eller identitetsproblem.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Jourplacering. Arbetet baseras på vårt program för jourplaceringar. Viktiga grundbultar är kundens, klientens och föräldrars delaktighet, tydlighet och transparens beträffande placeringens orsak, mål och medel. Särskild uppmärksamhet ägnas eventuellt missbruk, den placerades och föräldrarnas existentiella situation, samt behovet av stöd för att förbättra den placerades möjligheter i nästa skede, oavsett om det handlar om att komma tillbaka hem eller att komma vidare till annan vårdform.

Stadigvarande placeringar. Även här baseras arbetet på vårt program. Programmet inleds med en behovsanalys i samråd med uppdragsgivare, klient och klientens nätverk. Analysen integreras i genomförandeplan och den följs upp, utvärderas och revideras kontinuerligt. Av analysen framgår alltid vilket personligt stöd den placerade behöver, vilket stöd den placerades nätverk behöver och vad som behövs för en fungerande sysselsättning i utbildning eller annat. Särskild uppmärksamhet ägnas också eventuella missbruk och psykisk ohälsa. Vid långvariga placeringar skall placeringen erbjuda en familj och ett hem i första hand. Behandling ges sedan av konsulenter och andra professionella vårdgivare.

Missbruk: Vårt program för placering av missbrukare i familjehemsvård innehåller mycket av det som nämnts ovan, men därtill ingår också att vi arbetar med den placerades motivation med hänsyn tagen till var den placerade befinner sig i den rent biokemiska och medicinska processen. Vi arbetar även alltid med eventuellt medberoende hos nätverket. Drogtester  ingår ofta liksom en individuellt utformad coaching för den placerade. Vi erbjuder ÅP, MI-samtal etc.

Övrig verksamhet

Inom koncernen finns även hvb-hem för ungdomar 13-17 år. Psykosocial problematik. 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...