afh-logo

Två vuxna hemma. Egna utflugna barn.

Uppsala län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Ett medelålders par där båda är hemma på heltid. Har goda erfarenheter av ensamkommande. Paret arbetar intensivt och i nära kontakt med vård- och genomförenade planer. Aktiva med möjlighet till olika former av kontext.

Kiron Care AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Skyddsplaceringar: Arbetet baseras på ett program som inkluderar både fysiskt skydd och psykologiskt stöd, socialt stöd samt stöd för att bygga upp ett liv efter placeringen. Det sistnämnda inkluderar arbete med utbildning, arbete och uppbyggnad av fritidsintressen och identitet. Allt som sker inom ramen för programmet är noga planerat och in i minsta detalj förankrat hos klient och uppdragsgivare. Familjehemmen och konsulenten samarbetar nära och de erhåller uppföljning och stöd för arbetet. Jourplacering. Arbetet baseras på vårt program för jourplaceringar. Viktiga grundbultar är kundens, klientens och föräldrars delaktighet, tydlighet och transparens beträffande placeringens orsak, mål och medel. Särskild uppmärksamhet ägnas eventuellt missbruk, den placerades och föräldrarnas existentiella situation, samt behovet av stöd för att förbättra den placerades möjligheter i nästa skede, oavsett om det handlar om att komma tillbaka hem eller att komma vidare till annan vårdform. Stadigvarande placeringar. Även här baseras arbetet på vårt program. Programmet inleds med en behovsanalys i samråd med uppdragsgivare, klient och klientens nätverk. Analysen integreras i genomförandeplan och den följs upp, utvärderas och revideras kontinuerligt. Av analysen framgår alltid vilket personligt stöd den placerade behöver, vilket stöd den placerades nätverk behöver och vad som behövs för en fungerande sysselsättning i utbildning eller annat. Särskild uppmärksamhet ägnas också eventuella missbruk och psykisk ohälsa. Vid långvariga placeringar skall placeringen erbjuda en familj och ett hem i första hand. Behandling ges sedan av konsulenter och andra professionella vårdgivare. Missbruk: Vårt program för placering av missbrukare i familjehemsvård innehåller mycket av det som nämnts ovan, men därtill ingår också att vi arbetar med den placerades motivation med hänsyn tagen till var den placerade befinner sig i den rent biokemiska och medicinska processen. Vi arbetar även alltid med eventuellt medberoende hos nätverket. Drogtester samt alkohol- och drogterapi ingår ofta liksom en individuellt utformad coaching för den placerade. Även för ensamkommande flyktingbarn har vi ett program. Behandlingsinnehållet kan variera beroende på om placeringen är som jour eller mera stadigvarande. Vidare kan det skilja sig beroende på om det finns inslag av normbrytande beteende, missbruk eller psykisk ohälsa. Det som alltid ingår är stöd för att klara den aktuella existentiella situationen oavsett om det handlar om sorg och saknad efter anhöriga, traumatiska kriser eller stöd för att klara ett negativt besked. Ett systematiskt stöd för integrationen på den nivå som är möjlig, ingår alltid.

Vänligen vänta...