Barn och Omsorg i Sverige AB

Barn och Omsorg i Sverige AB

Beskrivning

Barn & omsorg i Sverige AB har som mål att placera barn/ungdomar i trygga och
kärleksfulla familjehem där barnens bästa är i fokus.
Vår strategi är att endast placera i städer inom verksamhetens räckhåll
och där vi med vårt omfattande kontaktnätverk enkelt kan finnas på plats
och vara tillgängliga för våra familjer

Handledning

Vi tillhandahåller handledning för familjehemmen minst var tredje vecka och oftare vid behov.
Om uppdraget innebär förstärkt familjehemsvård sker handledning minst varannan vecka. Vi använder även strukturerade samtal med familjehemmen för att säkerställa att vi fångar upp viktiga behov hos familjehemmet.
Handledning sker vanligtvis i familjehemmet varje gång under 2-4 timmar och sker utifrån varje familjehems och den placerades behov.

Huvudsyftet med handledningen är att familjehemsföräldrarna genom ökad kunskap, insikt, förståelse och reflektion bättre ska kunna hjälpa det placerade barnet. Inte minst viktigt är att familje- och jourhemsföräldrar får stöd i att balansera mellan ev. egna barns och de placerades behov.
Vi är tillgängliga för familjehemmet via telefon dygnet runt årets alla dagar för stöd och råd.
Vid akuta situationer kan konsulenten inställa sig hos familjehemmet för råd, stöd och samordning utöver de planerade besöken och samtalen med familjehemmet.

Målgrupp

 • Pojkar och flickor 0-20 år
 • Kvinnor 18-40 år
 • Mamma/Barn 
 • Pappa/Barn 
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Ensamkommande

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Behandlingen är individuell efter behov och enlig överenskommelse med uppdraggivare.

Kavalitetsarbete
Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring.Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Övrig verksamhet

Individuell skräddarsydd genomförandeplan. En skriftlig/muntlig sammanställning av den individuella uppföljningen redovisas för uppdragsgivaren månadsvis. Vi rekryterar, utreder och stödjer familjehemmen genom uppföljning och personlig kontakt. Som bedömningsgrund utgår vi ifrån BRA-fam och vårt perspektiv styrs av BBiC och FNs barnkonvention.

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...