Aliba Care

Aliba Care

Beskrivning

Företagspresentation
Aliba Familjehem startade i november 2015 och har idag verksamhet främst i Göteborg, Uppsala och Stockholm. Våra familjehem är samtliga rekryterade och noggrant utredda av företagets egen personal som har lång erfarenhet inom området. Aliba Familjehem har en bred familjehemsbas bestående av familjer med svensk bakgrund som har erfarenhet av traditionella placeringar och familjer med utländsk bakgrund, flerspråkiga, väl integrerade i samhället via utbildning och jobb, med erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn. Aliba erbjuder ett flertal familjehem med minst en hemmavarande vuxen.

Verksamhetsidé
Aliba Familjehem ska fungera som ett komplement till kommunernas familjehemsvård. Våra familjehemskonsulenter arbetar nära ansvarig barnsekreterare och gemensamt kring det jour- eller familjehemsplacerade barnet. Kontinuitet menar vi är avgörande för en så god och bärande relation som möjligt mellan barnet och de vuxna i barnets närhet, därför har jour- eller familjehemmet och det placerade barnet en och samma familjehemskonsulent knuten till sig under hela placeringstiden. Jour- eller familjehemmet har tillgång till stöd och vägledning av sin egen familjehemskonsulent dygnet runt, årets alla dagar.


Arbetsmetoder
I rekryteringsfas arbetar Aliba Familjehem med att grundligt intervjua potentiella jour- eller familjehem, göra en bedömning kring familjens lämplighet att ta ett uppdrag som jour- eller familjehem och informera om vad det innebär att vara jourhem respektive familjehem. Registerutdrag inhämtas från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan samt hemkommunens socialregister.
Vid en förfrågan från socialtjänsten gällande ett barn i behov av jour- eller familjehem lägger placeringsansvarig stor vikt vid en så detaljerad beskrivning som möjligt av barnet och dess behov och problematik för att kunna erbjuda bästa möjliga matchning av jour- eller familjehem.

Under placeringstiden får familjehemmet kontinuerlig handledning och utbildning i form av den grundutbildning som finns framtagen av Socialstyrelsen, ”Ett hem att växa i”. Kontakten med familjehemskonsulenten är tät och sker i form av hembesök och telefonkontakt. Hembesök sker planerat minst en gång per månad men oftare i början av en placering och alltid med möjlighet till tätare besök vid behov. I de fall ett uppdrag innebär att ett familjehem har tagit emot ett barn med utökade behov sker kontakten dagligen och familjehemmet deltar i handledning tillsammans med andra familjehem med liknande uppdrag. Familjehemsvården stärks upp med behandlande insatser till det placerade barnet och vid behov även dess nätverk. Aliba Familjehem har också möjlighet att erbjuda ett placerat barn terapi i form av en intensivbehandling bestående av psykoterapeutiska samtal. Dessa samtal är korttids- och lösningsfokuserade och 10-12 sessioner är det vanligaste intervallet.
Familjehemskonsulentens fokus ligger i första hand på att stötta och utveckla jour- eller familjehemsföräldrarnas styrka och uthållighet, för att de i sin tur ska kunna stötta det placerade barnet till samma sak. Jour- eller familjehemmet får stöd, råd och praktisk hjälp i att på bästa sätt kunna erbjuda en trygg och stabil placeringstid för barnet. Stödet som utgår till jour- eller familjehemmet anpassas individuellt efter barnets behov och hemmets erfarenhet, förmågor och önskemål, och finns alltid tillgängligt dygnet runt.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...