Remado Care

Remado Care

Beskrivning

Remado Care AB är en konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i behov av ett mindre sammanhang. Vi rekryterar, utreder och handleder familjehem över hela Sverige. I Uppsala finns den administrativa enheten inklusive VD. 

Vi är ett ambitiöst bolag med uppgift att kvalitetssäkra familjehem i syfte att hjälpa barn och unga att på ett seriöst och tryggt sätt välkomnas in i samhället. Vi rekryterar, utbildar och handleder blivande familjehem genom hela processen för att gemensamt skapa en så stabil miljö som möjligt, för barnet/ungdomen och familjehemmet. Att erbjuda hög kvalitet i alla led av vår verksamhet är den överordnande uppgiften och verksamhetens grundläggande princip. 

 

Målgrupp

Vi tar emot barn, ungdomar 0-21 år enligt SoL och LVU. Vi tar emot individer med olika former av psykiatrisk problematik såsom ångest, depression och PTSD, psykosocial problematik såsom skolproblem, kriminalitet och vagabondering, anknytningsproblematik, hedersproblematik, neuropsykiatrisk problematik, ensamkommande barn och unga, missbruk m.m. Utifrån beställning kan vi kartlägga individens behov utifrån kartläggningsmetoden ADAD.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Våra familjehem utreds noggrant utifrån Nya Kälvestensmetoden av familjehemskonsulenter med dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete. Godkända familjehem genomgår Socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa i. De får även processinriktad ärende- och metodhandledning av handledare, utöver det vardagliga stöd och handledning de får av familjehemskonsulenten. Remado Care har ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Där ingår lagstadgade krav gällande processer och rutiner för bland annat: riskanalys, egenkontroll, avvikelsehantering, Lex Sarah, sekretess/tystnadsplikt. Vi har implementerat LEAN-metoden i vår verksamhetsutveckling vars syfte är att kundanpassa och effektivisera verksamheten.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...