Kronangruppen

Kronangruppen

Beskrivning

Ekengruppen erbjuder utredda och utbildade familjehem som tar emot placerade barn med stöd av Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga. Vår metod för familjehemsutredningar utgår från Västerås och Kälvestens modellen och all vår dokumentation utformas i enlighet med BBiCs riktlinjer. 

Vi har utarbetat ett arbetssätt som förstärker familjehemmet med socialpedagogiska och praktiska insatser. Syftet med förstärkningen är att familjen och den placerade skall känna sig trygga med ett bra vardagsstöd vid sin sida. En viktig del av förstärkningen är ett gott samarbete med skolan och övriga nätverk. Utöver detta får familjehemmen kontinuerligt handledning av konsulent och vi skapar möjlighet för nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra familjehem. Familjerna har tillgång till jourtelefon dygnet.

Alla familjer erbjuds socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i ”och kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och diagnoser.

För att möta matchningen av varje enskild placering har våra familjehem olika kompetenser och erfarenheter samt bor i skiftande miljöer.

Våra konsulenter och boendestödjare har erfarenhet av terapeutiskt och socialt arbete, socionomexamen eller likvärdig utbildning. Vi arbetar utifrån ett holistiskt, systematiskt synsätt där fokus ligger på anknytning och salutogent förhållningssätt.

Varmt välkommen att höra av dig till oss på Ekengruppen!

Målgrupp

Barn och ungdomar, ensamkommande samt personer i behov av skyddade boenden.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...