Familjeverket i Stockholm AB

Familjeverket i Stockholm AB

Beskrivning

Familjeverket i Stockholm AB:s verksamhet består i att placera barn med föräldrar (svår psykosocial problematik, missbruk, kriminalitet) för såväl lång tid som jour.
Vi placerar även ensamma barn och tonåringar 0-20 år samt ensamkommande flyktingbarn.
Familjeverket i Stockholm AB rekryterar, utbildar och handleder jourhemmen. Familjeverket i Stockholm AB tar alltid registerutdrag från belastnings-,misstanke- och socialregister. Dessa register uppdateras kontinuerligt. Familjeverket i Stockholm AB tar emot uppdrag från socialtjänsten. Dessa följer vi upp kontinuerligt genom besök och per telefon. Vi är tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan. Alla våra placeringar utförs och följer utarbetade genomförandeplaner enligt BBIC. 

Familjeverket i Stockholm ABs samtliga medarbetare och jour/famhem har regelbunden extern handledning. Under ett verksamhetsår erbjuder Familjeverket i Stockholm AB sina jour/famhem temadagar och kortare utbildningar i aktuella ämnen.
Familjeverket i Stockholm AB arbetar enligt den genomförandeplan som ligger till grund för placering. Vi har ett planeringsmöte inför varje placering där vi gör upp om möten och uppföljningar. Vårt sätt att arbeta är genom öppna och täta kontakter, besök och nätverksträffar. 

När en placering avslutas har vi en genomgång och utvärdering tillsammans med de placerade och ansvarig myndighet.
Våra jour/famhem har stor erfarenhet av att samarbeta med t ex BUP och skola men också med andra viktiga organisationer eller myndigheter som är till gagn för de placerade. 

Våra jour/famhem är kända för att ha ett öppet förhållningssätt till och en förmåga att möta de biologiska föräldrarna. 

 

 

Målgrupp

Barn och ungdomar 0-21 år samt föräldrar/barn

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi har veckovis kontakt med våra familjer som vi samarbetar vid. Vi gör regelbundna besök i familjen, deltar i uppföljningar runt de placerade och vid behov vid andra möten ex skola,BUP etc.

Familjerna har obligatorisk extern grupphandledning var tredje vecka. 1-2 ggr/år ordnar vi med relevanta föresläsningar/utbildningsdagar. Vi är tillgängliga för våra familjer dygnet runt.

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...