Nordsunda - Familjehemsvård och Omsorg

Nordsunda - Familjehemsvård och Omsorg

Beskrivning

Vi på Nordsunda ämnar att erbjuda kvalitetsinriktad vård med hjälp av den bästa möjliga kompetensen. Vår målsättning är att den unge vid avslutad placering har fått verktyg för framtiden, alternativt ska kunna leva självständigt, ha en sysselsättning, en givande fritid och ett rikt socialt liv. Vi väljer att prioritera individens skolgång då vi anser detta vara nödvändigt för att skapa rätt förutsättningar för dennes framtid.

Vi anser att tillit och transparens är en grundförutsättning för att ett meningsfullt samarbete skall kunna äga rum. Våra familjehem skall känna sig trygga med oss samtidigt som vi ska känna oss säkra på att barnen hamnar i rätt händer.  Uppdragsgivaren skall känna sig trygga med oss samt säkra på att rätt aktör har valts ut och med det skapa ett ömsesidigt förtroende.

Det vi erbjuder våra uppdragsgivare är följande:

Utredda familjehem

Stöd och vägledning för våra familjehem

Matchning av barnets behov kontra familjehemmets erfarenhet och kunskap

Utbildning i socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”

Koordinering av relevanta kontakter sett till den placerades behov

Månadsrapporter

Som uppdragsgivare kan de räkna med att få ett snabbt svar från oss större delen av dygnet

Vi på Nordsunda agerar mellanhand för den socialtjänst som placerar barnet och det familjehem som tar emot barnet. Genom kontinuerlig kontakt med våra familjehem och våra uppdragsgivare kan vi ge en god inblick i den placerades utveckling. För att få ett kvalitativt resultat har vi samarbetet mellan oss och uppdragsgivare i fokus.

 

 

Målgrupp

Nordsunda riktar sig till barn och ungdomar mellan 0–20 år. Familjehemsverksamheten omfattar flickor och pojkar som många gånger har brister i sin känslomässiga utveckling och personliga identitet. Barnet kan uppvisa beteendeproblematik, såsom utagerande eller självdestruktivt beteende, överaktivitet, svårigheter i att hantera sociala kontakter och relationer samt sociala färdighetsbrister. Barnet kan ha behov av bearbetning av tidigare trauma. Barnet kan ha vistats i olämpliga miljöer, kan ha kamrater som är kända hos polis och socialtjänst, påträffats påverkad av alkohol och/eller droger,  haft återkommande konflikter med andra människor, ha hög frånvaro i skolan m.m. Verksamheten omfattar även barn utan beteendeproblematik där hemförhållandena är sådana att barnen behöver placeras i familjehem. Stödet till familjehemmen, barnet och deras anhöriga anpassas efter behovet.

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Personalen inom Nordsunda är erfarna personer som har många års erfarenhet inom socialt arbete.

Vi har en familjepedagog som går in och arbetar aktivt i familjehemmen om behovet samt efterfrågan finns. Nordsunda har en legitimerad läkare och legitimerad psykoterapeut knuten till sig. Om ansvarig kommun önskar att det placerade barnet eller ungdomen genomgår utredning kan Nordsunda erbjuda detta genom extern kontakt, utredningsteamet består av legitimerad läkare, legitimerad psykoterapeut, sjukgymnast, psykolog samt socionom.  Personalen har kompetens inom arbete med barn och ungdomar både inom privat och offentlig sektor. Vår vision är att tillsammans med berörd socialtjänst och familjehemmet främja barnets utveckling som skall ge upphov till goda förutsättningar för deras liv i fortsättningen.

Personalen handleds externt av en legitimerad läkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri. 

 Nordsundas värdegrund sammanfattas i följande ledstjärnor:

  • Välbefinnande
  • Respekt
  • Professionalitet
  • Utveckling

Kvalitetssäkring

  • Nordsundas vårdverksamheter kvalitetssäkras utifrån de lagar och förordningar som verksamheterna omfattas av. Verksamheterna uppfyller bl.a. kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitetsarbetet inbegriper bland annat riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, utvärderingar och uppföljningar.
  • Vi tillämpar mötes- och dokumentationsstrukturen och grundvärderingarna enligt modellen BBIC. Därför utbildar vi all vår personal i BBIC samt i dokumentation och rapportering som grundas på BBIC för att hålla god kvalitet i journalsystemet Infosoc som används på samtliga enheter på Nordsunda.
  • Vi håller oss dessutom uppdaterade med aktuell forskning och vidareutbildar fortlöpande vår personalgrupp utefter det för att hålla god kvalitet i vårt arbete.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...