Omsorgshuset

Omsorgshuset

Beskrivning

Vi på Omsorgshuset i Stockholm AB erbjuder er socialsekreterare jour- och familjehem med fokus på hållbara placeringar med hög kvalité och god kunskap. Vårt mål att vi skall vara ert förstahandsval då vi ger era medborgare trygga placeringar.

Vi har ett flertal jour- och familjehem med en radie på 20 mil från Stockholm som gör att vi lätt kan ta oss till och från våra familjer och ha täta uppföljningar.

Vi ger alla våra familjer utbildning, handledning samt inspirationsdagar för att ge familjerna och de placerade barnen möjlighet att träffas i grupp. Syftet är att minska känslan av att vara ensamma, få känna trygghet och gemenskap.

Vi har beredskaps jour 24 timmar om dygnet, året om.

Målgrupp

Barn och ungdomar mellan 0- 21 år.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

  • Omsorgshuset förmedlar akutplaceringar, jour- och familjehem, förstärkta familjehem samt stödboende/träningslägenheter för barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år. Vi förmedlar familjehem och jourhem med kunskap och erfarenhet av att arbeta med ungdomar som dessutom har olika typer av social problematik. Vi förmedlar dessutom avlastningsfamiljer. Familjer som kan ta emot ett barn eller en ungdom under exempelvis en till två helger i månaden och på så sätt avlasta.
  • Omsorgshuset erbjuder akuta placeringar, vilket innebär att vi har möjlighet att förmedla ett jourhem för ett barn eller en ungdom på mindre än 90 minuter.
  • Omsorgshuset har familjehemskonsulenter som veckovis besöker familjerna för att se till att placeringen sköts på bästa möjliga sätt. Familjehemskonsulenten informerar dessutom familjerna om nya lagar, regler och rutiner kopplat till uppdraget, samt om kommande utbildningar och workshops som hålls av omsorgshuset för familjerna.

 

Familjerna genomgår nedanstående process innan de godkänts och under tiden som de är familjehem: Eventuella Familjehem/jourhem genomgår först en utredning för att sedan fortsätta utvecklas innan, under och efter placeringen. Denna process består av olika delar: 1. Familjen ska besvara bedömningsmallen ”BRA-fam”. 2. En utredning ska göras av familjehemskonsulenten som ställer frågor till familjen. 3. Familjen ska lämna in blanketter och hämta ut register som: Belastningsregister, förekomst i Kronofogden, Försäkringskassa samt socialtjänst. 4. Familjehemmet får ovanstående material analyserat av konsulenten. 5. Familjehemmet går på månadsvisa workshops , samt utbildningar, såsom exempelvis ”på väg” och ”ett hem att växa i”. Utbildningarna kommer att ha i syfte att ge familjerna kunskap om ramarna för uppdraget- lagstiftning, ansvar och roller. Samt kunskap om familjehemsplacerade barn/ungdomars rättigheter och behov och hur dessa kan mötas. De ska också ge möjlighet att för familjerna att förbereda sig på hur den egna familjen kommer att påverkas, bl.a. de biologiska barnen i familjehemmet.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...