Leonum Konsult AB

Leonum Konsult AB

Beskrivning

Leonum Konsult AB erbjuder hjälp med familjehemsplaceringar av barn och unga med olika typer av problem, med skyddsbehov och/eller i behov av tillfällig eller permanent omplacering från sin hemmiljö. Vår noggrannhet vid rekrytering och efter många års erfarenhet i branschen goda personkännedom gör våra familjehem pålitliga, trygga och kompetenta.

Målet är i samtliga fall att ge barnen och ungdomarna ett tryggt och kärleksfullt hem att växa i, att hjälpa dem att klara vardagen med skola och utbildning i syfte att inrätta sig efter samhällets normer och lagar fram till en sysselsättning som gör dem självförsörjande, och att växa upp till trygga och ansvarstagande vuxna. Vid behov finns stöd och hjälp att tillgå för den som behöver integreras i svenska samhället.

Vi har mycket fokus på den ungas individuella behov, och familjehemmen matchas noga i fråga om barnets problematik och individuella behov, etnicitet samt språklig och kulturell bakgrund. Förutom svenska talar vår personal och familjehem andra språk, t ex engelska, dari, persiska, somaliska, ryska, estniska, spanska, italienska, rumänska, pashto, urdu.

Vi erbjuder familjehem/jourhem, behandlingsfamiljer, stödboende och skyddat boende.

Målgrupp

Vi riktar oss till barn och unga med olika typer av problem, med skyddsbehov och/eller i behov av tillfällig eller permanent omplacering från sin hemmiljö i familjehem. Vi jobbar även med unga som är på väg ut ur drogberoende och kriminalitet. Ytterligare en målgrupp är ensamkommande barn och ungdomar.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Moral Reconation Therapy (MRT)
MRT är ett KBT-inriktat behandlingsprogram som har som syfte att hjälpa deltagarna att förändra sina värderingar och därmed sitt beteende, vilket i förlängningen ska leda till en drogfri tillvaro och ett liv integrerat i samhället. Gunilla Sandén i vårt team har ensamrätt i hela Norden att utbilda handledare i MRT.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
KBT innefattar olika former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och beteendepsykologi. Man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Vi erbjuder psykoterapi inriktad på olika former av ångest, stress, posttraumatiskt stressyndrom, depression, sömnstörning, drog- och alkoholmissbruk, internet- och spelmissbruk, ätstörningar samt relationsproblem.

Motiverande samtal (MI)
MI är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Man skapar medvetenhet hos ungdomen om olika problem som kan uppstå och vilka konsekvenser och risker som ett visst beteende för med sig. Metoden går ut på att skapa nya tankebanor runt beteendet för att slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring.

Tillämpad beteendeanalys (TBA)
TBA är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori där man analyserar problematiska beteenden hos ungdomen, vad det är som utlöser dem och vilka konsekvenser de får i vardagen. När detta gjorts kan man se vad som behöver göras för att uppnå förändring. Utifrån detta läggs en plan upp för behandling som testas och utvärderas under behandlingens gång. Stor vikt läggs vid att hitta nya strategier för att hantera sina svårigheter så att problemen minskar, blir lättare att hantera eller helt försvinner.

Aggression Replacement Training (ART)
ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt och grundas på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT) och även på forskning om förebyggande av stress och ilskekontroll. Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

12-stegsprogram
12-stegsprogrammet är ett självhjälpsprogram där man ser på alkoholism som en kronisk sjukdom, som dock kan hejdas genom erkännande, acceptans och helnykterhet. Behandlingen leds av alkohol- eller drogterapeuter som har egna erfarenheter av beroende och 12-stegsprogrammet.

Vi har även tillgång till följande specialistkompetens:
• Leg läkare (finns tillgänglig vid behov av medicinska konsultationer)
• Leg psykiatriker (finns tillgänglig vid behov av ev psykiatriska läkemedel)
• Leg psykolog (finns tillgänglig vid behov av individuella samtal och neuropsykiatriska utredningar)

Genom att kontinuerligt göra riskbedömningar kan vi säkerställa att verksamheten håller god kvalitet. De eventuella brister som uppmärksammas åtgärdas antingen omedelbart eller dokumenteras i en handlingsplan. 

Vi har rutiner för egenkontroll, hantering av synpunkter och klagomål samt anmälan enligt Lex Sarah. Familjehemskonsulenterna genomför trivselundersökningar och andra undersökningar för att höra med familjehemsföräldrarna hur de trivs med sina uppdrag och om de önskar någon förändring från ledningshåll. 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...