Roslagens Famn AB

Roslagens Famn AB

Beskrivning

Roslagens famn är ett litet och personligt företag med ett stort engagemang och många års erfarenhet av familjehemsvård både i privat och kommunal regi.  Alla konsulterner i företaget och de som driver företaget har själva erfarenheter av att vara kontaktfamilj och/eller familjhem. Vi arbetar med fyra olika typer av jout/familjehem samt skyddat boende. Alla barn som placeras är i behov av trygghert och kärlek av vuxna med tålamod & empati. För närmare beskrivningen av skillnaden se nedan (Behandlingsinnehåll & kvalitet)

Målgrupp

  • Barn och ungdomar
  • Föräldrar-barnplaceringar
  • Skyddat boende
  • Vuxna utan barn med behov av stöd med eller utan husdjur

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi erbjuder fyra olika typer av familjer/nivåer med olika innehåll.

Familjehem nivå 1; En familj där de vuxna har en sysselsättning utanför hemmet och inte behöver vara hemma på hel- eller deltid. Förutom en kortare tid vid behov, i samband med placeringens start. Barnet har inte särskilda behov och är inte extra resurskrävande. Familjen behöver inte ha någon särskild kunskap eller utbildning. Familjehemmet skriver månadssammanfattningar om uppdraget utifrån givna rubriker.

Resursfamilj Nivå 2Ett förstärkt familjehem för barn som kräver lite mer och som kan ha särskilda behov. Det kan betyda att minst en vuxen är hemma på hel- eller deltid. Familjehemmet har särskilda kompetenser/erfarenheter/ kunskaper för att hantera de specifika behov som finns hos barnet/ungdomen. Familjehemmet skriva dagliga anteckningar .om uppdraget som utgår ifrån en vårdplan

Behandlingsfamilj Nivå 3: Ett kraftigt förstärkt alternativ som motsvarar en placering på insitution (HVB) och där minst en vuxen alltid är hemma. Barnet/den unge har större behov och kräver mer av sin familj. I familjehemmet finns relevant utbildning för uppdraget såsom; mentalskötare, behandlingsassitent, sjuk/- undersköterska, fritidspedagog, förskolelärare, socionom eller liknande. Familjehemmet skriver dagliga anteckningar som utgår ifrån en vårdplan.

Trygghetsfamilj: Ett familjehem som tar emot barnungdomar eller en hel familj bestående av en vuxen med ett eller flera barn i sitt hem eller i nära anslutning till hemmet. Uppdraget handlar om barn, ungdom eller en hel familj som är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck alternativt våld i nära relation.Som familjehem erhåller man särskikd utbildning och förberedelser för att kunna bistå och hantera en familj i behov av extra trygghet & skydd.

Riskbedömningar enligt FREDA; Roslagens famn kan om behov finns ytföra FREDA riskbedömningar i ärenden som kommer i kontakt med oss utifrån våld i nära relation. Inklusive hedersrelaterat förtryck & våld då vi använder oss av Krutons manualbaserade bedömningsinstrument.

Vårt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet har sin utgångspunkt i vår värdegrund. Vi menar att inom Roslagens famn bygger vi hållbara relationer genom att vi träffas, vårt engagemang, ett gott bemötande och flexibilitet. 

Detta skall således genomsyra allt vårt arbete! Kvalitet innebär också att alltid arbeta för att uppfylla krav och förväntningar från uppdragsgivare, våra familjer, våra placerade och utifrån de lagar och förordningar som styr vårt arbete.

Kvalitet och vårt ledningssystem skall vara en integrerad del av vår verksamhet och vårt arbetssätt. Roslagens famn lägger stor kraft på att skapa och dokumentera rutiner och arbetssätt i verksamheten och att arbeta med ständiga förbättringar. Här är det viktigt att vi tar lärdom av det som framkommer vid risk- och händelseanalyser, avvikelserapportering, interna- och externa undersökningar och synpunkter. Vi värnar om öppenhet och ständig dialog gentemot våra uppdragsgivare samt våra familjer och har en strävan att snabbt lösa alla problem så snart de uppstår.

Ytterst vill vi erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna i vår verksamhet bästa möjliga vård och omsorg utifrån deras behov och därmed också skapa goda resultat. 

För oss är det mycket viktigt att ta del av synpunkter från alla som tar del av vår verksamhet. Om Du har klagomål eller synpunkter på oss vill vi gärna veta det så att vi kan förbättra oss. Du kan ringa till vår verksamhetschef Suzanne 0732/416141 eller lämna din feedback skriftligt  suzanne@roslagensfamn.nu

Du kan också vända dig till den myndighet som ansvarar för tillsyn och inspektion av vår verksamhet: IVO – inspektionen för vård och omsorg

Lex Sarah

Varje anställd är skyldig att rapportera enligt Lex Sarah vid upptäckt av missförhållanden eller risk för detta. Rapport kan göras i avvikelsesystemet eller direkt till ansvarig chef. Information om rapporteringsskyldigheten får man vid anställningens början och fortsättningsvis varje år.

Roslagens famn utför egenkontroller i olika delar av verksamheten, för att mäta och säkra kvaliteten i de olika processerna. Varje månad har vi ett kvalitetsforum där vi går igenom alla avvikelser, synpunkter och klagomål.

Genom våra medarbetare kan vi få syn på vad som behöver förbättras i verksamheten. Vi uppmuntrar därför till en systematisk avvikelserapportering för att se vad som behöver utvärderas och vilka missförhållanden som kan avhjälpas. Samtliga avvikelser dokumenteras och ligger också till grund för riskanalyser, utredningar och förebyggande åtgärder.

Kvalitetsenkäter via Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL)

Ansvariga placerare intervjuas på uppdrag av Roslagens famn med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av vår verksamhet. Data och information samlas in två gånger per år genom telefonintervjuer med ansvarig placerare. Våra aktiva familjehem intervjuas på samma sätt en gång per år, anonymt, vilket ger ett bra underlag för samtal om strategier, förhållningssätt och information.

Medarbetarundersökning sker vartannat år med all personal genom SSIL, fokus är arbetsmiljön.

Verksamhetsrevisioner - Regelbunden granskning av journaler och annan dokumentation. Synpunkter – inhämtas och uppmuntras från olika intressenter.

 Jämförelser av verksamhetens resultat – med tidigare resultat och med andra verksamheter.

Kvalitetsrapporter

Våra verksamhetschef skriver årligen en kvalitetsredovisning. Denna ger en övergripande bild och en analys av kvalitetsutvecklingen inom Roslagens famn och de förbättringsområden vi bör fokusera på framåt. Du får gärna ta del av denna redovisning.

 

Övrig verksamhet

Roslagens famn har som ambition att bygga upp en ideell kvinnojour som ett komplement till de insatser som socialtjänsten köper av företaget.

Roslagens famn kan erbjuda enskild kognitiv psykoterapi, handledning & chefsstöd.

Roslagens famn samarbetar även med en leg.barnläkare som kan bistå företaget vid behov för konsulation.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...