Handledare

SecuraNova

Säker användarvänlig dokumentation för familjevårdsverksamheter, socialtjänsten m fl

Beskrivning:

VAD ÄR SECURANOVA?

Säkert och användarvänligt dokumentationsstöd
Vi erbjuder sedan 1996 dokumentations- och journalsystem för konsulentstödd familjehemsvård, HVB-hem, öppenvård, särskilda boenden, stödboenden, särskilda boenden, assistansanordnare, hemtjänsten, socialtjänsten samt privat hälso- och sjukvård. Systemet kan användas för alla målgrupper. Det överträffar alla krav i GDPR samt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och IVO:s krav på dokumentation.

Säkerhet
Vi hanterar känsliga personuppgifter på ett tillförlitligt och mycket säkert sätt genom att informationen krypteras, loggas och därigenom skyddas från obehöriga. Säkerheten är en av hörnstenarna i systemet och tillämpas i alla funktioner. Adekvata behörigheter tilldelas till dem som behöver det.

Funktionellt
SecuraNovas journalsystem stöder all brukardokumentation och arbete med evidensbaserade metoder. Det ger stöd för riskbedömning och matchning, kartläggning, insatsplanering, uppföljning och utvärdering men även värdefull information att använda i anbud i samband med upphandling av vårdtjänster. Ett 30 tal nyckelfärdiga och etablerade skattningsinstrument finns att tillgå i systemen.
Dokumentation stöder bl.a. BBIC, IBIC, ASI, m.m. För konsulentstödd familjehemsvård finns omfattande stöd för all dokumentation (rekrytering, utredning och handledning, genomförandeplaner, journal, m.m.).
Systemet kan installeras med åtkomst via webben.


Läs mer...

Referens:

logotyp SecuraNova SecuraNova

Besöksadress:

Postadress:

http://securanova.se/produkter/dokumentationssystem-for-familjehem/
info@securanova.se
Telefon: 036-550 40 00
Org-nr.: 556787-2071

ID: 200473

SecuraNova (SecuraNova Informationssystem AB) ansvarar för innehållet på denna sida.