Konsulent

Visa Omsorg

Ett tryggt hem

Beskrivning:

Visa Omsorg AB arbetar långsiktigt och koncentrerat med våra familjehem och tar in nya placeringar när utrymme finns. Konsulenterna har var och en mer är 20 års erfarenhet av socialt arbete som grupphandledare, KBT-terapeut, föreståndare på HVB-hem och LSS-boenden, socialsekreterare osv. Vi håller till i Uppland med omnejd. Vårt breda stöd till familjerna möjliggör också svåra placeringar. Vi tar emot placerade i åldern 0-30 år.
 
Förutsättningen för en lyckad behandlingsinsats är att eleven, nätverket och personalen samarbetar. Vi arbetar för att elevens nätverk och familj ska finnas med i planeringen kring varje elev. En viktig del i nätverksarbetet är att stötta, hjälpa och ge redskap till föräldrarna/nätverket för att bygga sunda relationer till det placerade barnet. Ungdomen ska få känna trygghet i familjehemmet och han/hon ska mötas med vänlighet och respekt och behandlas på samma sätt som andra barn och ungdomar i familjehemmet.

 

 

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

STÖDET TILL FAMILJEHEMMET - Ett brett stöd är en förutsättning för att klara av familjehemsuppdraget. Stödet till ungdomen och familjehemmet kan anpassas och finnas varje dag i form av telefonkontakt, handledning, utbildningar, behandlingsteam eller nätverksmöten. Vårt breda stöd till familjerna möjliggör också svåra placeringar.

MÅLGRUPP - I våra familjehem tar vi emot pojkar och flickor 0–21 år som är i behov av stadigvarande vård och omsorg. Vi har lång erfarenhet kring ungdomar/barn som kommer från familjer med omsorgssvikt, beteendeproblematik, missbruk, kriminalitet, neuropsykiatriska diagnoser, social problematik och ensamkommande barn/ungdomar.

UTREDNING - Familjehemmen utreds bl a enligt Nya Källvesten och enligt SOSFS 2012:11. Parallellt använder vi även socialstyrelsens utredningsinstrument "BRA-fam”.

SKOLA - En mycket central del är att ge stöd i skolarbetet och hjälpa ungdomen att lyckas. I samarbete med skolan läggs en studieplan upp utifrån tidigare skolprestationer. När ungdomen kommer till familjehemmet går vi igenom tidigare vårdkontakter som ungdomen har haft och gör en hälsoplan.

FRITID - Fritidsaktiviteter och intressen är viktigt för att kunna stärka elevens självförtroende, få fler vänner och bygga upp ett nätverk som kan fungera i längden.

SOCIALA RELATIONER – När ett barn/ungdom blir placerat tappar den ofta en stor del av sina relationer som man behöver lägga ner mycket tid på att bygga upp nya som kan bli stabila över tid. I vissa fall behöver barnet/ungdomen stöd i att hantera sociala relationer och träna i konflikthantering.

BEHANDLINGSTEAMET - Teamet ansvarar för all strukturerad behandling samt uppföljning utifrån ART, MI, TBA, återfallsprevention och KBT. Individuella upplägg planeras tillsammans med uppdragsgivaren utifrån en behovsanalys.

TBA - Tillämpad beteendeanalys är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori där man analyserar ungdomens beteende för att hitta mer positiva alternativ.

KBT - Alla våra behandlingsmetoder grundar sig på inlärningsteori utifrån Kognitiv Beteendeterapi, social färdighetsträning och impulskontrollträning.

MI och Återfallsprevention – Dessa kan också läggas in i behandlingsplaneringen utifrån ungdomens behov.

logotyp Visa Omsorg Visa Omsorg

Besöksadress:
Visa Omsorg AB Alsikegatan 2 75323 Uppsala

Postadress:
Visa Omsorg AB Alsikegatan 2 75323 Uppsala

http://visaomsorg.se/

Telefon: Föreståndare Daniel Hilmersson 070-310 50 19
Org-nr.: 559037-4806

ID: 3522

Visa Omsorg (Visa Omsorg Mälardalen AB) ansvarar för innehållet på denna sida.