Konsulent

Riande

Beskrivning:

Riande AB grundades våren 2013 och driver idag två HVB, konsulentstödd jour - och familjehemsvård, samt stödboenden i Södermanland med omnejd. Huvudkontoret ligger i Tystberga.

Vision: Att skapa en lärande organisation där det finns en tydlig struktur för att arbeta med förbättring och utveckling. Där det professionella teamet, med dess olika kompetenser, arbetar för att ge barn och ungdomar bästa tillgängliga vård och omhändertagande.

Mål: Att den unge i en trygg miljö, och i samverkan med sitt nätverk, ska få rätt vård och insatser. För att på så sätt möjliggöra en långsiktig och varaktig förbättring avseende funktion och mående.

Värdegrund: Vi människor är alla unika i våra erfarenheter och personligheter, samtidigt som vi är lika på många sätt. Vi har alla behov av att bli sedda där vi är, och bli bemötta med förståelse och omtanke. 

Riande AB har ramavtal med en mängd olika kommuner, se vidare information om ramavtal.

 

Målgrupp

Vår målgrupp är barn och ungdomar i åldern 0 - 20 år med psykosociala svårigheter. Vi tar även emot ungdomar och familjer i behov av skyddat boende.

Övrig verksamhet

HVB & Behandlingshem, Stödboende, Träningslägenheter, Psykolog - och resursteam, Psykologutredningar & samtalsterapi, Familjearbete, Evidensbaserat behandlingsarbete grundat på KBT - metoder som Tillämpad beteendeanalys (TBA).

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Riande AB erbjuder ett professionellt team med leg. psykolog, leg. psykoterapeut, socionom, sjuksköterska, beteendevetare samt behandlingspedagoger. Vi erbjuder psykologutredningar, evidensbaserat behandlingsarbete samt familjearbete.

Vi arbetar med konsulentstödda familjehem i Sörmland och Stockholm, till barn och ungdomar från 0 – 20 år. Vi utreder, utbildar och handleder familjehem samt för dialog med, och rapporterar till Socialtjänsten löpande. Våra familjehem är utredda och godkända och de allra flesta av dem är erfarna sedan tidigare. Utbildningar som vi tillhandahåller våra familjehem är bland andra  Socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i" samt Rädda barnens utbildning i "Traumamedveten omsorg" (TMO). Vi erbjuder utöver det även temaföreläsningar och vidareutbildningar, efter familjehemmens behov och önskemål.  

Fokus under en placering ligger på att ge barnet/ungdomen en trygg uppväxtmiljö med anknytning till stabila vuxna. Samt att stärka nätverket kring den unge. Med det som grund kan man sedan jobba vidare med Socialtjänstens vårdplan och dess målområden kring den enskilde.Våra familjehem har olika bakgrund när det kommer till utbildning, yrkestillhörighet, kultur – och språktillhörighet. Därmed har våra familjehem olika spetskompetenser kulturellt, språkligt och kunskapsmässigt för att kunna ta emot olika slags barn och ungdomar. En mycket viktig del i vårt arbete är således att se till det enskilda barnets behov så pass väl att det är möjligt att kunna matcha barnet med rätt familj.

Familjehemmets primära uppgift är att erbjuda det familjehemsplacerade barnet/ungdomen trygghet. Familjehemmet behöver därför ha både tid och utrymme, inte minst känslomässigt, för att ge det placerade barnet bästa förutsättningar till att knyta an och få en gynnsam personlig utveckling. Stödet kring familjehemsarbetet ser ut på följande sätt: Vi erbjuder våra familjehem professionell individuell handledning varannan vecka samt grupphandledning var 6:e vecka. Familjehemskonsulenter har regelbunden kontakt med familjehemmen och nås på jourtelefon 24 timmar om dygnet.

Vi betonar vikten av att bygga upp en tillit samt tillhandahålla barnen/ungdomarna med de verktyg de behöver för att kunna fungera i samhället, allt utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Vi erbjuder ungdomar möjlighet till utveckling, självständighetsträning och vägledning i det svenska samhället. Detta sker genom stabila och trovärdiga relationer samt fasta och återkommande strukturer med individuellt formulerade målsättningar. Vid behov stöd i traumabearbetning.

Riande AB gör även psykologutredningar efter överenskommelse. Det finns också tillgång till kognitiv beteendeterapi för både familjehem och ungdomar med behov. Detta genomförs av familjehemskonsulent med steg 1 utbildning eller av leg.psykoterapeut.

logotyp Riande Riande

Besöksadress:
Marö 4

Postadress:
611 99 Tystberga

Kontaktpersoner:
Louise Montgomery
VD
0704934908

http://riande.se/

Telefon: 0156-50 68 30
Org-nr.: 556911-1817

ID: 2425

Riande (Riande AB) ansvarar för innehållet på denna sida.