Konsulent

Domiga

Beskrivning:

"Det är aldrig försent; en avstannad utveckling går att få igång. Det är fullt möjligt att stimulera förmågor på djupet - inte bara träna upp ett acceptabelt beteende."

Domiga är ett mindre familjehemsföretag med säte i Stockholm, vars främsta fokus ligger på hög kvalitet, närhet, tillgänglighet och ett tätt samarbete med våra familjer och uppdragsgivare. Företaget har i över 25 år varit verksamt inom behandling och erbjudit familjehemsvård till kommuner, Kriminalvården samt socialpsykiatrin.

Hos Domiga står den placerades mående, utveckling och relationer i centrum. Vi vet att välmående individer, familjer och samhälle är tätt sammankopplade och beroende av varandra. Vi antar våra uppdrag fullt medvetna om ansvaret och vårt arbete kännetecknas av ödmjukhet, kompetens och engagemang. Vi eftersträvar alltid att vara lyhörda och entusiastiska, gentemot såväl placerade, våra familjehem och våra uppdragsgivare.

Maryam K- Johansson, VD, tillika verksamhetschef, är beteendevetare, psykoterapeut och familjeterapeut, arbetar även som familjehemskonsulent, med över 15 års erfarenhet inom socialarbete. Vi har fem familjehemskonsulenter som är socionomer eller har likvärdig utbildning. All vår personal, utöver deras övriga kvalifikationer, är utbildade i BBIC, Signs of Safety samt samtalsmetodiken MI och har god kännedom om FN:s barnkonvention som sedan årsskiftet 2020 har blivit svensk lag.

Vår behandling är utförd av egna legitimerade psykoterapeuter. Vid behov har vi samarbete med psykolog, psykiater, läkare, sjuksköterska, logoped, speciallärare och arbetsterapeut.

Familjehemmen är utredda enligt en modifiera variant av Kälvesten och får kontinuerlig utbildning på våra obligatoriska månatliga träffar. 

Vi erbjuder vårdplatser med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

 

Målgrupp

Barn, ungdoma och olika konstallationer av familjer.

Övrig verksamhet

Utredning, familjebehandling, föräldrastödsamtal, nätverksarbete, samtalsterapi, psykoterapi samt familjeterapi.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Domiga arbetar gärna i alla faser av insatser; förebyggande, behandlande samt familjehemsvård. Vi har program för helhetsgrepp inom familjebehandling med team som arbetar med alla dimensioner. Domigas specialitet är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Domiga kan även göra utredningar i biologiska familjer, både utifrån socialtjänstens behov och för diagnos.

Domiga arbetar utifrån ett eklektiskt förhållningssätt, vi applicerar ändamålsenlig metod beroende på placeringens art. De olika delarna som ingår i vår metodik är:

  • Kognitiv personlighetsutvecklande terapi
  • Kriminalitet som livsstil programmet
  • Jagstrukturerande miljöterapi
  • Systemiskt och relationell familjeterapi
  • MI-motiverande samtal

Den jagstrukturerande metoden är evidensbaserad. I denna metod ingår alla personer och institutioner som den placerade har kontakt med. Vi utbildar och handleder dessa i ett icke-konfrontativt förhållningssätt.

Behandlingsprocessen

Processen är speciellt inriktat på personer med en jagsvaghet samt neuropsykiatriska funktionshinder. Behandlingen av den placerade följer en strukturerad plan i tre faser. Vi har utarbetat ett kvalitativt observationsschema samt ett utvärderingsschema med indikatorer som beskriver klientens utveckling och med vars hjälp vi dels anpassar behandlingsinsatserna och även kan kommunicera klientens utveckling.

 

Miljöterapi hos förstärkta familjehem Coachande samtal med utbildad personal Missbruksbehandling Personlighetsutvecklande terapi av legitimerade psykoterapeuter, speciellt för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

logotyp Domiga Domiga

Besöksadress:
Kungsholmsgatan 10, 112 27 Stockholm

Kontaktpersoner:
Maryam K-Johansson
VD/ verksamhetsansvarig
076-78 79 421

http://www.domiga.se/

Telefon: 08-654 11 00
Org-nr.: 556801-6108

ID: 2459

Domiga (Domiga AB) ansvarar för innehållet på denna sida.