fbpx

Konsulent

FamiljehemsGuiden

Beskrivning:

 Upptagningsområde: Hela Sverige, rikstäckande nätverk på över 2000 familjehem, främst Sörmland, Stockholm, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Östergötland. Vår grundtanke är att familjehemmet har huvudrollen när det gäller att erbjuda ett läkande sammanhang för den placerade. Stöd och handledning sker utifrån vår strukturerade arbetsmodell ”En process i rörelse” som kvalitetssäkrar olika aspekter/perspektiv i stöd- och handledningsprocessen. A/ Barnperspektivet: Konsulenten erbjuder stödsamtal och vägledning i hemmet med fokus på barnet utifrån vård- och genomförandeplan. B/Familjehemsföräldrarnas perspektiv (FF): Konsulent och handledare träffar FF i kontorsmiljö med fokus på FF eget förhållningssätt, samspel och förmåga att möta barnets behov. C/ Grupp perspektivet; FF erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte och handledning med fokus på grupprocess. Våra vägledare/konsulenter ger stöd utifrån” ICDP Vägledande samspel” som främst har fokus på FF förmåga att erbjuda känslomässigt stöd, men också förmåga till meningsskapande aktiviteter och familjens regelstyrning. Den röda tråden i stödprocessen handlar om att bygga goda relationer och synliggöra och förstå samspelet mellan familjehemsföräldrar förmåga och barnets behov. Vi erbjuder jour dygnet runt av konsulent. Övriga 

 

Målgrupp

 Barn och ungdomar 0–21 år, vuxna samt förälder barn

Problematik: Barn och ungdomar som vuxit upp i dysfunktionella familjer med stor omsorgs­brist, allvarliga relationsproblem, missbruk, våld eller annan social problematik. Anknytnings problematik och tillitsbrist. Avvikande sexuell och social problematik. Neuropsykiatriska tillstånd och funktionsvariation. Skolproblem – hemmasittare.

Övrig verksamhet

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Utbildningar till familjehemmen: Ett hem att växa i och kompetenspåfyllning via Webinarie. KVALITETSSÄKRAT URVALSSYSTEM: Våra familjehem är noga utvalda via verksamhetens a) digitala urvalssystem, b) manualbaserade telefonintervjuer, c) gamla utredningar, d) registerutdrag, e) referenstagning, f) besök och förhandsbedömning (BRA-fam och fördjupad utredning som omfattar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOS2012:11)) samt g) Nya Kälvestens utredning och analys av utomstående

Behandlingsalternativ: Marte Meo behandling, Trappan samtal, TMO Traumamedveten omsorg, MI motiverande samtal, familjebehandling utifrån systemisk grund, föräldrastöds program ICDP , tejping arbeta med yttre och inre relationer, FREDA kartläggning våld, IAS bedömning anknytningsmönster, Samtal med barn utifrån lekens betydelse, ungdomsstödjare, familjebehandlare i hemmet, avlastningshem/kontaktfamilj. 

logotyp FamiljehemsGuiden FamiljehemsGuiden

Kontaktpersoner:
Lovisa Larsson
Rekryterare
0156-17830
Christina Ernström
Rekryterare / Marknad
015617833
Mariette Olsson
Ekonomiansvarig / Rekryterare
0156-17831
Anneli Melin
Rekryterare
073-6260455
Anton Höjer
Placeringsansvarige
0733328202

https://www.familjehemsguiden.nu

Telefon: 0156-170 25
Org-nr.: 556775-9328

ID: 5862

FamiljehemsGuiden (Psykosocial Support Familjehemsguiden Fexler Höjer AB) ansvarar för innehållet på denna sida.