Konsulent

Hemnovia

Beskrivning:

Hemnovia har varit verksamma sedan 2012 och innehar IVO-tillstånd. Vårt huvudsakliga uppdrag och ansvar är jour – och familjehemsplacering av barn och ungdomar. Hemnovia riktar sig mot alla barn och ungdomar som är i behov av ett tryggt och omsorgsfullt boende. Där vi alltid sätter barnet som högsta prioritet. Människan är alltid unik, med helt egna förutsättningar att ta till sig stöd och behandling. Därför gör vi alltid en individuell bedömning. Vi tror på att förändring är möjligt. Det krävs bara rätt stöd för att uppnå det.

Vårt mål är att ha en fungerande jour- och familjehemssituation för alla berörda parter. Vi önskar en kollegial relation till socialtjänsten, präglad av total öppenhet. Trygghet, tillförlitlighet och insyn är vad vi strävar efter att erbjuda.

Inom Hemnovia finns erfarenhet av arbete inom företagsledning, institutionsvård, familjemottagning, HVB-hem samt arbete med nyanlända. I företaget finns även kompetens i inom familjehem samt specialkompetens i att handleda och utreda familjehem. Vi har ett nära samarbete med psykolog, psykiatri samt öppenvårdsmottagning. Vi finns tillgängliga dygnet runt på jourtelefon.

Målgrupp

Vårt huvudsakliga uppdrag och ansvar är jour – och familjehemsplacering av barn och ungdomar. Hemnovia riktar sig mot alla barn och ungdomar som är i behov av ett tryggt och omsorgsfullt boende.

Övrig verksamhet

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Utvärdering samt uppföljning av placering sker kontinuerligt. Hemnovia har kontinuerlig handledning av familje- och jourhem. Konsulter finns knutna till Hemnovias verksamhet. Vi har samarbetsavtal med vården, tolkföretag samt enskilda personer med olika kompetenser. De kopplas in där det finns behov, exempelvis psykologer. När familjer ansöker om att få vara jour- eller familjehem via Hemnovia görs en utredning enligt Kälvestenmetoden. Metoden är en halvstrukturerad intervjumetod som utarbetats av Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten. Det är den mest vedertagna metod som används i Sverige idag. Metoden bygger på psykodynamisk teori och tillämpades från början till att få en bild av biologiska föräldrars resurser. Metoden omarbetades i slutet av 70-talet för att anpassas till familjehemsutredningar och har sedan dess utvecklats och förfinats. Det som framkommer under intervjuprocessen är till exempel parternas bakgrund, uppväxt, förebilder i föräldraskapet, familjens rollfördelning, samspel och hur kommunikationen fungerar i familjen. Intervjun genomförs av Hemnovia konsulenter med båda makar samtidigt, men var för sig under en för- eller eftermiddag. Intervjun sker i hemmet. Intervjumaterialet tolkas med en psykolog. Därefter informerar Hemnovia konsulenterna om det finns förutsättningar för ett samarbete som familjehem. Dygnet runt, sju dagar i veckan kan man även ringa för stöd och lösning av problem.

logotyp Hemnovia Hemnovia

Besöksadress:
Von Utfallsgatan 16B, 415 05 Göteborg

Kontaktpersoner:
Martina Tonjac
Socionom/Verksamhetschef
072-8778130
Linn Hultberg
Socionom/Regionchef Göteborg
076-7016454
Maria Björk
Socionom/Regionchef Stockholm
073-9248895
Fathima Sterner
Socionom/Regionchef Malmö
070-4996193

https://www.hemnovia.se

Telefon: 072-8778130
Org-nr.: 556911-8465

ID: 4697

Hemnovia (Hemnovia AB) ansvarar för innehållet på denna sida.

Familjer